"Verordnung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Verordnungnariadenie

Beispieltexte mit "Verordnung"

Verordnung EAGnariadenie ESAE
Verordnung (EU)nariadenie (EÚ)
delegierte Verordnungdelegované nariadenie
Verordnung der Gemeinschaftnariadenie ES
Verordnung (EU) Nr. 883/2011Nariadenie (EÚ) č. 883/2011
Verordnung (EU) Nr. 216/2013 des RatesNariadenie Rady (EÚ) č. 216/2013
Verordnung (EG) Nr. 1361/2008 des Ratesnariadením Rady (ES) č. 1361/2008.
Verordnung (EG) Nr. 622/2008 der Kommissionnariadením Komisie (ES) č. 622/2008.
Verordnung (EG) Nr. 1033/2008 der Kommissionnariadením Komisie (ES) č. 1033/2008,
Verordnung (EU) Nr. 1049/2013 der Kommissionie (EÚ) č. 1049/2013
Verordnung (EU) Nr. 1409/2013 der Europäischen ZentralbankNariadenie Európskej centrálnej banky (EÚ) č. 1409/2013
Im Rahmen dieser VerordnungV rozsahu tohto nariadenia:
Erwägungsgrund 3 der Verordnung.Odôvodnenie 3 nariadenia o dočasných ochranných opatreniach.
Artikel oder Anhang dieser VerordnungČlánok alebo príloha k tomuto nariadeniu
Bewertung der Anwendung dieser VerordnungHodnotenie vykonávania tohto nariadenia
Die Mitgliedstaaten wenden diese VerordnungČlenské štáty uplatňujú toto nariadenie:
der Vorschriften der vorliegenden Verordnung.ustanovení tohto nariadenia.
Artikel 129 Absatz 1 der vorliegenden VerordnungČlánok 129 ods. 1 tohto nariadenia
Artikel 12 dieser Verordnung gilt.Uplatňuje sa článok 12 tohto nariadenia.
In dieser Verordnung verwendete BegriffePojmy používané v tomto nariadení
Diese Verordnung gilt nicht für Island.Toto nariadenie sa neuplatňuje na Island.
Aufgehobene Verordnung mit ihrer ÄnderungZrušené nariadenie so zmenou a doplnením
Diese Verordnung findet Anwendung für dieToto nariadenie sa uplatňuje na tieto účely:
Diese Verordnung enthält die Vorschriften überTýmto nariadením sa ustanovujú pravidlá týkajúce sa:
Die Einzelziele dieser Verordnung bestehen darin,Osobitnými cieľmi tohto nariadenia sú:

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Verordnungsbefugniszriaďovacia právomoc
Verwaltungsverordnungadministratívne nariadenie
Durchführungsverordnungvykonávacie nariadenie
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 1311/2013 des RatesNariadenie Rady (EÚ, Euratom) č. 1311/2013
Verordnung (EG) Nr. 1081/2006 des Europäischen Parlaments und des RatesNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1081/2006
Verordnung (EG) Nr. 1726/2003 des Europäischen Parlaments und des RatesNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1726/2003
Verordnung (EU) Nr. 1024/2012 des Europäischen Parlaments und des RatesNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1024/2012
Verordnung (EU) Nr. 1382/2013 des Europäischen Parlaments und des RatesNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 1382/2013
Verordnung (EU, Euratom) Nr. 741/2012 des Europäischen Parlaments und des RatesNariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 741/2012
Verordnung vom 10. Mai 1987 mit Vorschriften für die Ursprungsbezeichnung „Borjas Blancas“ und die zuständige Kontrollbehörde.Dekrét z 10. mája 1987, ktorý spravuje označenie pôvodu „Borjas Blancas“ a jeho Regulačná rada.
Titel V der vorliegenden VerordnungHlava V tohto nariadenia
Bericht über die Durchführung dieser VerordnungSpráva o fungovaní tohto nariadenia
Unterrichtung bei Untersuchungen nach Artikel 15 der APS-VerordnungZverejnenie na účely vyšetrovania podľa článku 15 nariadenia o VSP
Streichung von Erzeugnissen aus dem Geltungsbereich dieser VerordnungVyňatie výrobkov z rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia
Erklärungen der Mitgliedstaaten zum Geltungsbereich dieser VerordnungVyhlásenia členských štátov o rozsahu pôsobnosti tohto nariadenia
Vorbereitende Projekte gemäß Artikel 18 Buchstabe g der LIFE-VerordnungPrípravné projekty podľa článku 18 písm. g) nariadenia o programe LIFE
Übereinstimmung von Vorschriften des abgeleiteten Rechts mit dieser VerordnungSúlad sekundárnych právnych predpisov s týmto nariadením
F510: EG-Verordnung und ArtikelF510: nariadenie Spoločenstva a číslo článku
F510: EU-Verordnung und ArtikelF510: nariadenie Únie a číslo článku
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 481/2012Vykonávacie nariadenie (EÚ) č. 481/2012
Aufgehobene Verordnungen (gemäß Artikel 45)Zrušené nariadenia (v zmysle článku 45)
Nachstehend als „die Verordnung“ bezeichnet.Ďalej len „nariadenie“.
Unter eine Gruppenfreistellungsverordnung fallende Maßnahmen:Pri opatreniach, na ktoré sa vzťahuje nariadenie o skupinových výnimkách (NSV):
Durchführungsverordnung (EU) Nr. 215/2013, Erwägungsgrund 116.Vykonávacienariadenie (EÚ) č. 215/2013, odôvodnenie 116.