"Verkauf" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Verkaufpredaj

Beispieltexte mit "Verkauf"

abgabenfreier Verkaufbezcolný predaj
Verkauf des GrundstücksPredaj pozemku
Verkauf mit Preisnachlasspredaj so zľavou
Verkauf rentabler KonzernunternehmenPredaj životaschopných subjektov skupiny Dexia
Verkauf von Haus zu Hauspodomový predaj
Verkauf an private MarktteilnehmerPredaj súkromným subjektom na trhu
Verkauf der Malév Ground HandlingPredaj spoločnosti Malév Ground Handling
Verkauf von Tochterunternehmen an ČAHPredaj dcérskych spoločností holdingu ČAH
Verkauf durch ein bedingungsfreies BietverfahrenPredaj prostredníctvom nepodmieneného ponukového konania
Verkauf von Flugzeugen an verschiedene FluggesellschaftenPredaj lietadiel rôznym leteckým spoločnostiam
Verkauf von Tochterunternehmen an Český Aeroholding, a.s.Predaj dcérskych spoločností Českému Aeroholdingu, a.s.
Die Immobilienanzeigen führten jedoch nicht zu einem Verkauf.Inzeráty neviedli k predaju.
Weder diese Inserate noch die sogenannte „Lista-Konferenz“ führten jedoch zu einem Verkauf.K predaju neviedli ani inzeráty, ani tzv. konferencia o leteckej základni Lista.
Rentabilität durch Verkauf einer BankŽivotaschopnosť dosiahnutá predajom banky
frisch zum losen Verkauf am Herstellungsort;čerstvá a nakrájaná v mieste výroby,
der künftige Preis für den Verkauf von DMA;budúcu cenu za predaj spoločnosti DMA,
der Verkauf sollte zu Marktkonditionen erfolgen;predaj by sa mal uskutočniť za trhových podmienok,
Kauf und Verkauf von Waren oder Dienstleistungen;predaj a nákup tovaru a služieb,
ein unbedingter Verkauf eines finanziellen Vermögenswertes;nepodmienený predaj finančného majetku;
Marktüblicher Kauf und Verkauf eines finanziellen VermögenswertesBežný nákup alebo predaj finančného majetku

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Verkaufskontormiesto s viazaným predajom
Verkaufsstellemaloobchodná jednotka
Verkaufspreiscena predaja
Verkaufsverweigerungodmietnutie predaja
Verlustverkaufpredaj so stratou
verkaufsfertige Abfüllungbalenie vopred
verkaufsorientierte Landwirtschaftkomerčné hospodárenie
Verkaufspreise je EinheitJednotkové predajné ceny
Verkaufsmengen und MarktanteilObjem predaja a podiel na trhu
Verkaufsmengen auf AusfuhrmärktenObjemy predaja na vývoznom trhu
Äquivalenzbetrag der Netto-LeerverkaufspositionSuma rovnajúca sa čistej krátkej pozícii
Verkaufsmenge in der UnionObjem predaja v Únii
Verkaufsmenge auf dem GesamtmarktObjem predaja na celkovom trhu
Verkaufsmenge auf dem UnionsmarktObjem predaja na trhu Únie
Verkaufsmengen auf dem GemeinschaftsmarktObjemy predaja na trhu Spoločenstva
Verkaufs- und Nutzungsbeschränkung bei dem Vermögenswert.prípadné obmedzenia predaja alebo používania aktíva.
Verkaufspreise und Faktoren, welche die Inlandspreise beeinflussenPredajné ceny a faktory ovplyvňujúce domáce ceny
Verkaufsmenge, Preise, Marktanteil und Verkaufsmengen auf AusfuhrmärktenObjem predajov, ceny, podiel na trhu a objem predajov na vývozných trhoch
Lokale Landwirtschaft und DirektverkaufMiestne poľnohospodárstvo a priamy predaj
Mull und Waren daraus in Aufmachungen für den EinzelverkaufGáza a výrobky z gázy upravené do foriem alebo balení na predaj v malom
Kammgarne aus Wolle, nicht in Aufmachungen für den EinzelverkaufPriadza z česanej vlny, neupravená na predaj v malom
Nähgarne aus Baumwolle, auch in Aufmachungen für den EinzelverkaufBavlnená šijacia niť, tiež upravená na predaj v malom
Bambussprossen, gefroren, nicht in Aufmachungen für den EinzelverkaufBambusové výhonky, mrazené, neupravené na predaj v malom
Berichterstattung über die lokale Landwirtschaft und den DirektverkaufPodávanie správ o miestnom poľnohospodárstve a priamom predaji
Arzneiwaren, andere Antibiotika enthaltend, in Aufmachungen für den EinzelverkaufLieky obsahujúce ostatné antibiotiká, balené na predaj v malom
Laden mit großer Verkaufsflächesupermarket
Der Eigentümer ist verkaufswillig.vlastník je ochotný uskutočniť predaj,
Durchschnittliche Verkaufspreise je TonnePriemerné predajné ceny za tonu
Durchschnittliche Verkaufspreise in der EUPriemerná predajná cena v EÚ
Durchschnittliche Verkaufspreise in der UnionPriemerné predajné ceny v Únii
Beschreibung der Verkaufsbedingungen, einschließlichOpis podmienok predaja vrátane:
Entwicklung der Verkaufskosten pro Produktionseinheit;vývoja nákladov predaja na jednotku produkcie,