"Verhaltenskodex" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Verhaltenskodexkódex správania

Beispieltexte mit "Verhaltenskodex"

Verhaltenskodex für die Mitglieder des EZB-RatesKódex správania pre členov Rady guvernérov
Verhaltenskodex für die Mitglieder des AufsichtsgremiumsKódex správania členov Rady pre dohľad
Siehe Abschnitt J des Verhaltenskodex.Pozri oddiel J kódexu správania.
Ausarbeitung und Anwendung eines zollbehördlichen Verhaltenskodex.Prijať a vykonávať etický kódex pre colnú službu.
Befolgung der Grundsätze des Verhaltenskodex für die Unternehmensbesteuerung und Gewährleistung der Übereinstimmung neuer Steuermaßnahmen mit diesen Grundsätzen.Zaviazať sa rešpektovať zásady kódexu správania v oblasti zdaňovania podnikania a zabezpečiť, aby nové daňové opatrenia boli v súlade s týmito zásadami.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

die Annahme eines Verhaltenskodexes bei Interessenkonflikten,prijíma kódex správania v súvislosti s konfliktom záujmov;
Einführung von Verhaltenskodexen für Beamte und gewählte Volksvertreter.Prijať pravidlá správania/etiku pre úradníkov a volených zástupcov.
Erklärung bezüglich der Einhaltung des für die Mitglieder des Beschaffungsausschusses geltenden VerhaltenskodexesVyhlásenie o dodržiavaní kódexu správania členov výboru pre obstarávanie
Good Procurement Practice for Official Development Assistance (Verhaltenskodex für die Auftragsvergabe bei öffentlicher Entwicklungshilfe), 1986.Správnych postupoch obstarávania v rámci oficiálnej rozvojovej pomoci, 1986.