"Verdrahtung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Verdrahtungzapojenie

Beispieltexte mit "Verdrahtung"

Verdrahtung Zweileitersystemezapojenie dvojvodičových systémov
Verdrahtung Drei- und VierleitersystemeZapojenie trojvodičových a štvorvodičových systémov
Durch falsche oder defekte VerdrahtungPomocou nesprávneho alebo vadného zapojenia
Die Verdrahtung von der Zentrale zum MelderZapojenie z centrály k detektoru
Für die Verdrahtung unbedingt geschirmte Leitungen verwendenNa zapojenie používajte bezpodmienečne tienené vedenia
Die Verdrahtung erfolgt je nach System mit Kabel die zwei drei oder vier Adern enthalten.Zapojenie sa uskutočňuje vždy podľa systému s káblami, ktoré obsahujú dve tri alebo štyri žily.
Eine falsche Verdrahtung kann durch Messen der Betriebsspannung an den Anschlussklemmen festgestellt werdenNesprávne zapojenie sa môže stanoviť meraním prevádzkového napätia na prípojných svorkách
Die Verdrahtung ist zu überprüfen und der Melder sollte getauscht werden, um diese Fehlerquellen auszuschließenJe potrebné skontrolovať zapojenie a mal by sa vymeniť detektor, aby sa vylúčili tieto zdroje chýb

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Beispiele für Verdrahtungsschema siehe Abschnitt „Technische Angaben, Anschlussbeispiele“.Príklady pre schému zapojenia viď odstavec „Technické údaje, príklady pripojenia“.