"Ursprungsbezeichnung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Ursprungsbezeichnungoznačenie pôvodu

Beispieltexte mit "Ursprungsbezeichnung"

Die Größe der Knolle ist kein Merkmal der geschützten Ursprungsbezeichnung.Veľkosť cibule nie je vlastnosťou v rámci CHOP.
Weißwein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g. U.)Biele vína s chráneným označením pôvodu (ChOP)
Qualitätswein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.)Akostné víno s chráneným označením pôvodu (CHOP)
Keltertrauben für Qualitätswein mit geschützter Ursprungsbezeichnung (g.U.)Hrozno na výrobu akostného vína s chráneným označením pôvodu (CHOP)
Geschützte Ursprungsbezeichnung (g.U.) /Geschützte geografische Angabe (g.g.A.)Chránené označenie pôvodu (CHOP)/ chránené zemepisné označenie (CHZO)
die Umstellung von geschützter Ursprungsbezeichnung auf geschützte geografische Angabe;premeny z chráneného označenia pôvodu na chránené zemepisné označenie;
den Namen der geschützten Ursprungsbezeichnung oder der geschützten geografischen Angabe;názov chráneného označenia pôvodu alebo chráneného zemepisného označenia;
Folgende Änderung der Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung „Banon“ wird genehmigt:Schvaľuje sa táto zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Banon“:

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Ursprungsbezeichnungen und geografische AngabenOznačenia pôvodu a zemepisné označenia
Ursprungsbezeichnungen, Geografische angaben und traditionelle Begriffe im weinsektorOznačenia pôvodu, zemepisné označenia a tradičné pojmy v sektore vinohradníctva a vinárstva
I. Ursprungsbezeichnungen und geografische AngabenI. Označenia pôvodu a zemepisné označenia:
Anforderungen an Ursprungsbezeichnungen und geografische AngabenPožiadavky na označenia pôvodu a zemepisné označenia
Beziehungen zwischen Marken, Ursprungsbezeichnungen und geografischen AngabenVzťahy medzi ochrannými známkami, označeniami pôvodu a zemepisnými označeniami
Verzeichnis der betroffenen Ursprungsbezeichnungen oder geografischen AngabenZoznam príslušných chránených označení pôvodu alebo zemepisných označení
Register der geschützten Ursprungsbezeichnungen und der geschützten geografischen AngabenRegister chránených označení pôvodu a chránených zemepisných označení
Bestimmte traditionell verwendete Namen können als Ursprungsbezeichnungen dienen, wenn sieUrčité tradične používané názvy sú označením pôvodu, ak:
Folgende Änderung der Spezifikation der geschützten Ursprungsbezeichnung „Montasio“ wird genehmigt:Schvaľuje sa táto zmena špecifikácie chráneného označenia pôvodu „Montasio“: