"Universität" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Universitätuniverzita

Beispieltexte mit "Universität"

offene Universitätotvorená univerzita

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Universitätsbibliothekuniverzitná knižnica
Dozent an der belarussischen Staatsuniversität.Učiteľ na bieloruskej štátnej univerzite.
Sie können mit anderen Unternehmen, Forschungsorganisationen und Universitäten zusammenarbeiten.Môžu spolupracovať s inými spoločnosťami a s výskumnými organizáciami alebo univerzitami.
Einen Großteil der Ausbildung erbringt das Bildungssystem (z. B. Universitäten, Schulen, staatlich organisierte oder geförderte Berufsausbildung).Vzdelávanie sa v skutočnosti väčšinou poskytuje prostredníctvom vzdelávacích systémov (napr. univerzít, škôl, odborného vzdelávania, ktoré poskytujú alebo sponzorujú štátne orgány).
Der Nachweis, dass die Kosten korrekt zugeordnet worden sind, kann im Jahresabschluss der Universitäten und Forschungseinrichtungen geführt werden.Dôkazom toho, že náklady boli pridelené správne, môžu byť ročné účtovné závierky univerzít a výskumných organizácií.