"Umstrukturierungsbeihilfe" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Umstrukturierungsbeihilfereštrukturalizačná pomoc

Beispieltexte mit "Umstrukturierungsbeihilfe"

Bewertung von DMA als Entwicklungsbank, die eine Umstrukturierungsbeihilfe erhältPosúdenie DMA ako banky pre rozvoj, ktorá je prijímateľom pomoci na účely reštrukturalizácie
Erst danach kommt es unter folgenden Voraussetzungen für eine Rettungs- oder Umstrukturierungsbeihilfe in Frage:Až po tomto období je oprávnená žiadať o pomoc na záchranu alebo reštrukturalizáciu za predpokladu, že
wenn sich die Umstrukturierungsbeihilfe an eine Rettungsbeihilfe als Teil eines einzigen Umstrukturierungsvorgangs anschließt;ak pomoc na reštrukturalizáciu nasleduje po poskytnutí pomoci na záchranu ako súčasť jednej reštrukturalizačnej operácie;
Hierzu verlangt die Überwachungsbehörde überdies von allen Begünstigten einer Umstrukturierungsbeihilfe eine Gegenleistung in Form von Ausgleichsmaßnahmen.V tejto súvislosti bude orgán vyžadovať aj kompenzačné opatrenia na minimalizáciu vplyvu na konkurentov.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Umstrukturierungsbeihilfen in FördergebietenPomoc na reštrukturalizáciu v oblastiach, ktorým sa poskytuje pomoc
Umstrukturierungsbeihilfen sollten auf die Deckung der für die Wiederherstellung der Rentabilität notwendigen Kosten beschränkt sein.Pomoc na reštrukturalizáciu by sa mala obmedziť na krytie nákladov nevyhnutných na obnovenie životaschopnosti.
Umstrukturierungsbeihilfen müssen demnach mit einem tragfähigen Umstrukturierungsplan verknüpft sein, für den sich der betreffende EFTA-Staat verbürgt.Pomoc na reštrukturalizáciu musí byť preto spojená s uskutočniteľným plánom reštrukturalizácie, ku ktorému sa príslušný členský štát EZVO zaviaže.
Bestimmung der Begriffe ‚Rettungs- und UmstrukturierungsbeihilfeDefinícia ‚pomoci na záchranu a reštrukturalizáciu’
Bedingungen für die Genehmigung von UmstrukturierungsbeihilferegelungenPodmienky schvaľovania programov pomoci na reštrukturalizáciu
Vgl. insbesondere Abschnitt 3.2 der Leitlinien für Umstrukturierungsbeihilfen.Pozri najmä oddiel 3.2 usmernení o štátnej pomoci na reštrukturalizáciu.
Vgl. insbesondere Punkte 33 bis 36 der Leitlinien für Umstrukturierungsbeihilfen.Pozri najmä body 33 až 36 usmernení o štátnej pomoci na reštrukturalizáciu.
Diese strenge Trennung von Rettungs- und Umstrukturierungsbeihilfen ist jedoch nicht unproblematisch.Toto striktné rozlišovanie medzi záchranou a reštrukturalizáciou však spôsobuje problémy.
Gemeinsame Bedingungen für die Genehmigung von Rettungs- und/oder UmstrukturierungsbeihilferegelungenSpoločné podmienky schvaľovania programov na záchranu a/alebo reštrukturalizáciu
Allgemeine Voraussetzungen für die Genehmigung einzeln angemeldeter Rettungs- und UmstrukturierungsbeihilfenVšeobecné podmienky schvaľovania pomoci na záchranu a/alebo reštrukturalizáciu, oznamované orgánu jednotlivo