"Torf" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Torfrašelina

Beispieltexte mit "Torf"

Torf bedeckt;minimálne tretina tejto plochy je pokrytá podstielkou, ako napr. slamou, ostružlinami, pieskom alebo rašelinou,
Torf (einschließlich Platten, Zylindermänteln und Pflanzentöpfen; ohne Textilwaren aus Torffasern)Výrobky z rašeliny (vrátane dosiek, valcov a kvetináčov) (s výnimkou textilných výrobkov z rašelinových vlákien)
Torf und anderen fossilen Brennstoffen) betriebene Kraftwerke.Elektrárne, ktoré využívajú fosílne palivá (uhlie, ropa, zemný plyn, rašelina a iné fosílne palivá).
Torf und Dung (außer im Betrieb erzeugter Dung).Všetky nakúpené hnojivá a prostriedky na zúrodnenie pôdy (napr. hasené vápno) vrátane kompostu, rašeliny a maštaľného hnoja (okrem hnoja vyprodukovaného v poľnohospodárskom podniku).
Torf und andere Mineralteere, auch entwässert oder teilweise destilliert, einschließlich rekonstituierte TeereDecht destilovaný z čierneho uhlia, z hnedého uhlia alebo rašeliny a ostatné minerálne dechty, tiež dehydratované alebo čiastočne destilované, vrátane rekonštituovaných dechtov

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Torf, Xylit und die fossilen Anteile von Brennstoff- oder Materialgemischen gelten nicht als Biomasse.Pomerné časti rašeliny, lignitu a fosílií v zmiešaných palivách alebo materiáloch sa nepovažujú za biomasu.
eine Nacht pro Monat im saisonal vektorfreien Zeitraum.jednu noc za mesiac počas obdobia bez sezónneho výskytu vektorov.
Einachsschlepper, Motorhacken, Motorfräsen und Motormäher [4]Kultivátory, plečky, rotačné plečky a motorové žacie stroje [4]
Feuer, das sich unterirdisch, gewöhnlich in torfreichen Böden, ausbreitet.Požiare, ktoré sa šíria pod povrchom, zvyčajne sa vyskytujú v rašelinových pôdach.
Gewinnung von Steinkohle, Braunkohle, Torf, Erdöl, Erdgas, Uran und Thorium.Ťažba a dolovanie uhlia, hnedého uhlia, rašeliny, ropy, zemného plynu, uránu a tória.
den saisonal vektorfreien Zeitraum zu bestimmen (entomologische Überwachung).stanoviť obdobie bez sezónneho výskytu vektorov (entomologické pozorovanie).
torfeld-Massenspektrometrie, kalibriert mit Wasserstoff.Analyzátorom je sektorový hmotnostný spektrometer kalibrovaný vodíkom.
torfigen und tonig-schluffigen Böden (Molinion caeruleae)Bezkolencové (Molinia) lúky na vápenitých, rašelinových alebo hlinito-ílovitých ťažkých pôdach (Molinion caeruleae)