"Thailand" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

ThailandThajsko

Beispieltexte mit "Thailand"

Einfuhren aus ThailandObjem dovozu z Thajska
Feststellungen in Bezug auf ThailandZistenia týkajúce sa Thajska
Eröffnung eines Zollkontingents von 10 Tonnen für ThailandOtvoriť colnú kvótu 10 ton pre Thajsko.
WHS transferierte sowohl Arbeitskräfte als auch alle erforderlichen Maschinen, einschließlich Galvanisieranlagen, von seiner chinesischen Produktionsstätte nach Thailand.Spoločnosť WHS previedla zo svojho čínskeho výrobného závodu pracovnú silu, ako aj potrebné stroje vrátane strojov na elektrolytické pokovovanie.
Dem Lieferland Thailand zugeteiltKvóta pridelená Thajsku ako dodávateľskej krajine.
Marktanteil der Einfuhren aus Thailand (%)Trhový podiel dovozu z Thajska (v %)
Preise der Einfuhren aus Thailand (EUR/Tonne)Cena dovozu z Thajska (EUR/t)
Die Einfuhren aus Thailand und der VR China wurden daher kumulativ beurteilt.Dovoz z Thajska a ČĽR sa preto skúmal kumulatívne.
Kein Hersteller oder Ausführer in der VR China oder Thailand beantwortete den Fragebogen.Žiadny výrobca ani vývozca z ČĽR alebo Thajska na dotazník nereagoval.
Seine Einfuhren machten nur einen geringen Teil der Gesamteinfuhren aus Thailand im UZÜ aus.Jeho dovoz predstavoval malý zlomok celkového dovozu z Thajska počas ORP.
Allerdings beantworteten nur jeweils drei Hersteller aus Brasilien, Thailand und Russland den Fragebogen.Vyplnené dotazníky však predložili iba traja výrobcovia z Brazílie, Thajska a Ruska.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Thailand, Malaysia, Singapur, Südkorea, Taiwan, Hongkong SVRThajsko, Malajzia, Singapur, Južná Kórea, Taiwan, Osobitná administratívna oblasť Hongkong.
Als Ursprungserzeugnis Thailands angemeldete EinfuhrenDovozy deklarované ako tovar pochádzajúci Thajska
Der Antrag auf Erteilung einer Einfuhrlizenz und die Lizenz enthalten in Feld 8 die Angabe „Thailand“.Oddiel 8 žiadostí o dovozné licencie a licencie samotné sú označené „Thajsko“.
Unter diesen Umständen wird der Schluss gezogen, dass im UZ kein Versand von RBM über Thailand stattfand.Za týchto okolností sa uvažuje, že k zasielaniu RBM cez Thajsko nedošlo počas OV.
Dieselben Ausführer und Einführer schlugen Thailand, Indien und Indonesien als geeignetere Vergleichsländer vor.Tí istí vývozcovia a dovozcovia navrhli ako vhodnejšie analogické krajiny Thajsko, Indiu a Indonéziu.
Eröffnung eines Zollkontingents von 79705 Tonnen, von denen 62905 Tonnen Brasilien und 14000 Tonnen Thailand zugewiesen werdenOtvoriť colnú kvótu 79705 ton, z ktorej sa 62905 ton pridelí Brazílii 14000 ton Thajsku.
Den Herstellern/Ausführern in Thailand und der VR China und den Einführern in der Gemeinschaft wurden Fragebogen übermittelt.Výrobcom/vývozcom v Thajsku a v ČĽR a dovozcom v Spoločenstve boli zaslané dotazníky.
Für die ausführenden Hersteller in Thailand und Indonesien, den beiden anderen betroffenen Ländern, war keine Stichprobenbildung vorgesehen.Výber vzorky v prípade vyvážajúcich výrobcov v ďalších dvoch príslušných krajinách, Thajsku a Indonézii, sa nepredpokladal.