"Telekommunikation" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Telekommunikationtelekomunikácie

Beispieltexte mit "Telekommunikation"

Telekommunikation Übernahme und Anwendung des neuen EU-Rahmens für elektronische Kommunikationen.Telekomunikácie Transponovať a vykonávať nový rámec EÚ pre elektronické komunikácie.
Der Rechtsrahmen 1998 sah eine Vorabregulierung in bestimmten Bereichen der Telekommunikation vor.Podľa regulačného rámca z roku 1998 je v telekomunikačnom sektore predmetom regulácie ex ante niekoľko oblastí.
Für die ermittelten Sektoren Verkehr, Telekommunikation und Energie gelten folgende allgemeine Ziele:Pre sektory dopravy, telekomunikácii a energetiky platia tieto všeobecné ciele:
Anmerkung: Unternummer 5A001c2 erfasst nicht Standard-Kabel für die zivile Telekommunikation sowie Zubehör.Poznámka: Podľa 5A001.c.2. sa neriadia štandardné civilné telekomunikačné káble a príslušenstvo.
Beschleunigte Umstrukturierung größerer öffentlicher Versorgungsunternehmen (Strom, Mineralöl und Erdgas sowie Eisenbahn, Flugverkehr, Telekommunikation usw.).Urýchliť rovnako reštrukturalizáciu verejných služieb (elektrická energia, ropa a zemný plyn, železnice, letecké spoločnosti, telekomunikácie atď.)

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Telekommunikationsindustrietelekomunikačný priemysel
Telekommunikationstarifkomunikačná sadzba
Telekommunikationspolitiktelekomunikačná politika
Regelung im Telekommunikationswesenriadenie telekomunikácií
Stromversorgung und Telekommunikationsleitungen;dostupnosť elektrickej energie a telefónneho spojenia,
BAI in Telekommunikationsausrüstungen [98]THFK v oblasti telekomunikačných zariadení [98]
ETSI Europäisches Institut für TelekommunikationsnormenETSI Európsky inštitút pre telekomunikačné normy.
Ausgaben für Informationstechnologien und Telekommunikation,výdavky na informačné a telekomunikačné technológie,
Reparatur von Datenverarbeitungs- und TelekommunikationsgerätenOprava počítačov a komunikačných zariadení
Herstellung und Lieferung von Telekommunikationsausrüstung für das Militär.výroba a dodávka telekomunikačných zariadení pre armádu
Höchstzulässige leitungsgeführte Hochfrequenzstörungen beim Netz- und TelekommunikationszugriffMaximálne povolené vysokofrekvenčné poruchy prenášané sieťovými a telekomunikačnými prípojkami
Stromversorgungseinheiten für Telekommunikationsgeräte, automatische Datenverarbeitungsmaschinen und ihre EinheitenNapájacie zdroje pre telekomunikačné prístroje, stroje na automatické spracovanie údajov a ich jednotky