"Tee" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

Teečaj

Beispieltexte mit "Tee"

Tee (getrocknete Blätter und Stiele der Camellia sinensis, fermentiert oder anderweitig behandelt)čaj (fermentované alebo inak upravené sušené lístky a steblá druhu Camellia sinensis)
Tee (getrocknete und fermentierte oder nicht fermentierte Blätter und Stiele von Camellia sinensis)Čaj (Camellia sinensis – sušené lístky a stonky, fermentované alebo inak upravené)
anderer schwarzer Tee (fermentiert) und anderer teilweise fermentierter TeeOstatný čierny čaj (fermentovaný) a ostatný čiastočne fermentovaný čaj
Zubereitungen auf der Grundlage von Tee oder MatePrípravky na základe čaju alebo maté
Auszüge, Essenzen und Konzentrate aus Tee oder MateExtrakty, esencie a koncentráty z čaju alebo z maté
Auszüge, Essenzen, Konzentrate und Zubereitungen aus Tee oder MateVýťažky, esencie, koncentráty a prípravky z čaju alebo maté
Mineral-wasser und vergleichbare Getränke und Tee von nicht gegorenen BlätternMinerálna voda a podobné nápoje a čaj pripravovaný z nefermentovaných lístkov
Bezüglich Hexythiazox wurde ein solcher Antrag für die Anwendung bei Tee gestellt.Pokiaľ ide o hexytiazox, takáto žiadosť bola podaná pre čaj.
grüner Tee (nicht fermentiert) in unmittelbaren Umschließungen mit einem Inhalt von 3 kg oder wenigerZelený čaj (nefermentovaný) v bezprostrednom obale s obsahom nepresahujúcim 3 kg hmotnosti
Sonstige Lebensmittel, ausgenommen – Mineralwasser und vergleichbare Getränke – Tee von nicht gegorenen BlätternIné potraviny s výnimkou - minerálnej vody a podobných nápojov - čaju pripravovaného z nefermentovaných lístkov