"Strukturfonds" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Strukturfondsštrukturálne fondy

Beispieltexte mit "Strukturfonds"

Gebiet der StrukturfondsOblasť podporovaná zo štrukturálnych fondov
ein Drittel aus dem Kohäsionsfonds und zwei Drittel aus den Strukturfonds.jedna tretina pre Kohézny fond a dve tretiny pre štrukturálne fondy.
Kontrolle der Strukturfonds in der Tschechischen RepublikKontrola štrukturálnych fondov v Českej republike
Liste der unter Ziel 2 der Strukturfonds in Zypern förderfähigen GebieteZoznam oblastí, ktoré pripadajú do úvahy pre cieľ 2 na Cypre
Ziel 2 der Strukturfonds sieht die wirtschaftliche und soziale Umstellung der Gebiete mit Strukturproblemen vor.Cieľ 2 štrukturálnych fondov podporuje hospodársku a sociálnu premenu oblastí, ktoré čelia štrukturálnym problémom.
Verordnung (EG) Nr. 1260/1999 des Rates vom 21. Juni 1999 mit allgemeinen Bestimmungen über die Strukturfonds (ABl. L 161 vom 26.6.1999, S. 1).Nariadenie Rady (ES) č. 1260/1999 z 21. júna 1999 o všeobecných ustanoveniach o štrukturálnych fondoch (Ú. v. ES L 161, 26.6.1999, s. 1).

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Finanzhilfen gewährt (im Rahmen des TEN-V-Programms und der Strukturfonds).poskytovanie finančnej podpory na úrovni EHP (v rámci programu TEN-T a štrukturálnych fondov).
In einigen Mitgliedstaaten stammen die Fördermittel auch aus den EU-Strukturfonds.V niektorých členských štátoch sa poskytuje podpora takisto zo štrukturálnych fondov.
Dieser Betrag dient zur Aufstockung der Mittel für die Finanzierung der zyprischen Strukturfondsprogramme der Teilrubrik 1b.Táto suma sa použije na doplnenie financovania cyperských programov štrukturálnych fondov v okruhu 1b.
Allerdings sollte diese Frist nicht für Mehrjahresprogramme gelten, die im Rahmen der Strukturfondsverfahren durchgeführt werden.Uvedená lehota by sa však nemala vzťahovať na viacročné programy, ktoré sa realizujú v rámci postupov týkajúcich sa štrukturálnych fondov.
Die den Mitgliedstaaten für den Fonds zugewiesenen Mittel sollten von den ihnen bereitgestellten Strukturfondsmitteln abgezogen werden.Prostriedky členského štátu prideľované fondu by sa mali odpočítavať z jemu pridelených prostriedkov zo štrukturálnych fondov.