"Stickstoff" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Stickstoffdusík

Beispieltexte mit "Stickstoff"

Stickstoff (N2): 98 % Mindestreinheit.dusík (N2): minimálna čistota 98 %.
Stickstoff oder Helium als Hilfsträgergas.Dusík alebo hélium ako pomocný nosný plyn.
kg N Kilogramm Stickstoffkg N kilogram dusíka
Düngemittel mit zwei Nährstoffen: Stickstoff und PhosphorHnojivá obsahujúce dve živiny: dusík a fosfor
Für Wasser, Sauerstoff, Stickstoff und Argon kombiniert: 1900 μmol/mol.Voda, kyslík, dusík a argón spolu: 1900 μmol/mol.
Hilfsgase: Wasserstoff, Helium, Stickstoff und Luft, rein, für die Gaschromatographie,Pomocné plyny: vodík, hélium, dusík a vzduch, čistoty vhodnej na plynovú chromatografiu.
Gehalt: mindestens 16 % Stickstoff in der Trockenmasse, entsprechend mindestens 94 % Proteinenskúška: minimálne 16 % dusíka v sušine, čo zodpovedá minimálne 94 % obsahu proteínov
Die Abgase sind mit gefilterter Umgebungsluft, synthetischer Luft oder Stickstoff zu verdünnen.Výfukový plyn sa zrieďuje filtrovaným okolitým vzduchom, syntetickým vzduchom a dusíkom.
die Fruchtfolge umfasst weder Leguminosen noch andere Pflanzen, die atmosphärischen Stickstoff binden.do striedania plodín sa nezahŕňajú strukoviny alebo iné rastliny, ktoré viažu dusík zo vzduchu.
Andere mineralische oder chemische Düngemittel, die beiden düngenden Stoffe Stickstoff und Phosphor enthaltendOstatné minerálne alebo chemické hnojivá obsahujúce dva hnojivé prvky dusík a fosfor

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Stickstoffdioxid und StickstoffoxideOxid dusičitý a oxid dusnatý
Stickstoffmenge (N) in MineraldüngernMnožstvo dusíka (N) v použitých minerálnych hnojivách
Ammoniumstickstoff NH4-N (als N)Amoniakový dusík NH4-N (ako N)
Kulturen mit niedrigem StickstoffbedarfPlodiny s malou potrebou dusíka
Flächen mit stickstoffbindenden PflanzenPlochy s plodinami, ktoré viažu dusík
Flächen mit stickstoffbindenden Pflanzen.plochy s plodinami, ktoré viažu dusík.
Wasserstoff, Edelgase, Stickstoff, SauerstoffVodík, argón, vzácne plyny, dusík a kyslík
Auswirkungen auf die Stickstoffumwandlung im BodenÚčinky na transformáciu dusíka v pôde
Herstellung von Düngemitteln und StickstoffverbindungenVýroba priemyselných hnojív a dusíkatých zlúčenín