"Staat" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

Staatštát

Beispieltexte mit "Staat"

islamischer Staatislamský štát
laizistischer Staatsekularizovaný štát
Staat und Zentralbankverejná správa a centrálna banka
Staat mit Staatsreligionnesekularizovaný štát
Staat des LuftverkehrsbetreibersŠtát prevádzkovateľa
Anerkennung als Staatuznanie štátu
Staat (S. 13) (% des BIP)Verejná správa (S.13) (% GDP)
Staat einschließlich Teilsektoren [40]Verejná správa vrátane subsektorov [40]
Staat — Individual- und Kollektivverbrauch — vierteljährlichverejná správa – individuálna a kolektívna spotreba – štvrťročne
Trennung von Kirche und Staatsekularizmus
Hauptaggregate für den StaatHlavné agregáty verejnej správy
Sonstige Einheiten des Sektors StaatOstatné jednotky verejnej správy
Identifizierung von Einheiten im Sektor StaatIdentifikovanie jednotiek v sektore verejnej správy
BUCHUNGSPROBLEME IN BEZUG AUF DEN SEKTOR STAATÚČTOVNÉ PROBLÉMY TÝKAJÚCE SA VEREJNEJ SPRÁVY
Vollständige Kontenabfolge für den Sektor StaatÚplná postupnosť účtov pre verejnú správu
Die meisten chinesischen Aluminiumhütten gehören dem Staat.Veľká väčšina čínskych hliníkových hút je vo vlastníctve štátu.
Vom Staat erworbene ForschungVýskum nadobudnutý štátom
dem Sektor Staat zugeordnet [114]Zaradené do sektora Verejná správa [114]
DER UNABHÄNGIGE STAAT PAPUA-NEUGUINEAPAPUA-NOVÁ GUINEA
vom ersuchten Staat ausgestellte Visa,Vízum vydané požiadaným štátom,
Hauptaggregate für den Staat — jährlichHlavné agregáty, verejná správa – ročne
Die Kosten wurden vom Staat übernommen [50].Štát tieto náklady zaplatil [50].
Dem Sektor Staat zugeordnete Organisationen ohne ErwerbszweckNeziskové inštitúcie zaradené do sektora verejnej správy

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Staatshandelobchodovanie štátu
Staatsstreichštátny prevrat
Staatsausgabeštátne výdavky
Wohlfahrtsstaatštát sociálnych istôt
Gliedstaatčlenská krajina federácie
staatliche Planungštátne plánovanie
staatliche Beihilfeštátna pomoc
staatsbürgerliche Rechteobčianske práva
staatliche Preisfestsetzungurčovanie cien
staatlicher Landwirtschaftsbetriebštátna farma
Beziehung Kirche/Staatvzťah medzi cirkvou a štátom
doppelte Staatsangehörigkeitdvojité občianstvo
einzelstaatliche Finanzierungnárodné financovanie
zwischenstaatliche Organisationsvetová organizácia
europäische StaatsbürgerschaftEurópske občianstvo
ausländischer Staatsangehörigercudzí štátny príslušník
Staaten des Europarateskrajiny Rady Európy
Staatsminister für Europanámestník ministra pre Európu pri ministerstve zahraničných vecí
Staaten der Andengemeinschaftkrajiny Andskej skupiny
Staaten des Golf-Kooperationsratskrajiny GCC
Staatsministerin für Umweltangelegenheiten.Štátna tajomníčka pre záležitosti životného prostredia.
nicht teilnehmender Mitgliedstaatnezúčastnená krajina
Recht der Staatenvnútroštátne právo
die Vereinigte StaatenSpojené štáty
Beitrag der Mitgliedstaatenpríspevok členského štátu
Zuständigkeit der Mitgliedstaatenprávomoci členských štátov
Organisation amerikanischer StaatenOrganizácia amerických štátov
Staaten der Arabischen Ligakrajiny Arabskej ligy
Staaten des Nordischen Rateskrajiny Severskej rady
Staaten des Warschauer Paktskrajiny Varšavskej zmluvy
Staatsform der regionalen Autonomieregionálny štát
Staatliche Bereitstellung von StromPoskytovanie elektrickej energie vládou
Staatliche Bereitstellung von Strom,Poskytovanie energie vládou;
Staatsangehörigkeit einer juristischen Personsídlo právnickej osoby
KAPITEL 20 DIE KONTEN DES SEKTORS STAATKAPITOLA 20 ÚČTY VEREJNEJ SPRÁVY
MINDESTZAHL DER UNTERZEICHNER JE MITGLIEDSTAATMINIMÁLNY POČET SIGNATÁROV V JEDNOTLIVÝCH ČLENSKÝCH ŠTÁTOCH
F207: Region und Teilregion in dem MitgliedstaatF207: región a subregión v členskom štáte
Nationale Gewichtung berechnet durch den MitgliedstaatVnútroštátna hodnota vypočítaná členským štátom
Diese Beteiligung wird gewährt, sofern der MitgliedstaatTento príspevok bude udelený za predpokladu, že členský štát:
Verwendung staatlicher Mittel und Zurechenbarkeit an den StaatVyužitie štátnych zdrojov a pripísateľnosť štátu
Bewertung durch den berichterstattenden und den mitberichterstattenden MitgliedstaatHodnotenie spravodajským a spoluspravodajským členským štátom
auf Antrag der Mitgliedstaaten.na žiadosť členských štátov.
Kontrolle der staatlichen Beihilfenkontrola štátnej pomoci
Belgischer Föderalstaat über SFPIBelgický federálny štát v zastúpení SFPI
Art eines staatlichen Verwaltungsdienstes.Typ administratívnej a štátnej služby.
Aktenzeichen im zuständigen Mitgliedstaat:Ref. číslo v zodpovednom členskom štáte:
Anfechtung einer einzelstaatlichen RückzahlungsanordnungNapadnutie platnosti vnútroštátneho príkazu na vrátenie pomoci
Zwischenstaatliche Sachverständigengruppe für KlimaänderungenMedzivládny panel o zmene klímy