"Spanien" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

SpanienŠpanielsko

Beispieltexte mit "Spanien"

Spanien antwortete am 7. Juni 2011.Španielsko odpovedalo 7. júna 2011.
Spanien antwortete darauf am 28. April 2008.Španielsko na to odpovedalo 28. apríla 2008.
Spanien erklärte sich am 9. Oktober 2012 per E-Mail damit einverstanden.Španielsko vyjadrilo e-mailom z 9. októbra 2012 svoj súhlas.
Spanien und Frankreich werden in vollem Umfang an den Verhandlungen beteiligt.Španielsko a Francúzsko budú do rokovaní zapojené v plnom rozsahu.
Spanien legte gemäß Artikel 7 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 510/2006 Einspruch gegen die Eintragung ein.Španielsko podalo proti zápisu do registra námietku v súlade s článkom 7 ods. 1 nariadenia (ES) č. 510/2006.
Spanien hat beantragt, dass die nicht ausgeschöpften Mengen von den Abzügen für 2013 und 2014 abgezogen werden.Španielsko požiadalo o odpočítanie nevyužitej tonáže od výšky odpočtov na roky 2013 a 2014.
Für die Einfuhr nach Spanien.Pre dovoz do Španielska.
Bio-Oils Huelva S.L., Huelva, SpanienBio-Oils Huelva S.L., Huelva, Španielsko,
Biocom Energia S.L., Valencia, SpanienBiocom Energia S.L., Valencia, Španielsko,
PCI 3. Kopplungspunkt zwischen Portugal und SpanienPCI Tretí prepojovací bod medzi Portugalskom a Španielskom
Tycsa — Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, SpanienTycsa – Trenzas y Cables de Acero PSC, S.L., Santander, Španielsko,
Ausgestellt in Spanien seit 8.12.2009Vydávaný v Španielsku od 8.12.2009
nach dem Eintrag für SPANIEN — PORTUGAL:za údaje týkajúce sa ŠPANIELSKA – PORTUGALSKA:
Der Eintrag für Spanien erhält folgende Fassung:Záznam týkajúci sa Španielska sa nahrádza takto:
Ausgenommen Spanien und Portugal und nur als Beifang.Okrem Španielska a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok.
Ausgestellt in Spanien vom 27.6.1997 bis zum 1.11.2004Vydávaný v Španielsku od 27.6.1997 do 1.11.2004
Der Spanien betreffende Teil wird wie folgt geändert:časť týkajúca sa Španielska sa mení takto:
Diese Praktik ist in Spanien seit dem 1. August 2003 verboten.Tento postup je teraz zakázaný v Španielsku od 1. augusta 2003.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Regionen Spaniensšpanielske regióny
Rs. C-113/2000, Spanien/Kommission, Slg. 2002, S. I-7601, Rn. 73.Vec C-113/2000 Španielsko vs. Komisia, (2002) Zb., s. I-7601, odsek 73.
über ein Fangverbot für Blauen Marlin im Atlantik für Schiffe unter der Flagge Spaniensktorým sa stanovuje zákaz lovu marlína mozaikového v Atlantickom oceáne plavidlami plaviacimi sa pod vlajkou Španielska
Ausgenommen Deutschland, Spanien, Frankreich, Polen, Portugal und das Vereinigte Königreich.Okrem Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska, Portugalska a Spojeného kráľovstva.
PCI Verbindungsleitung Frankreich — Spanien zwischen der Aquitaine (FR) und dem Baskenland (ES)PCI Prepojovacie vedenie Francúzsko – Španielsko medzi Akvitániou (FR) a Baskickom (ES)
ALLE MITGLIEDSTAATEN mit Ausnahme Deutschlands, Spaniens, Frankreichs, Polens und des Vereinigten KönigreichsVŠETKY ČLENSKÉ ŠTÁTY s výnimkou Nemecka, Španielska, Francúzska, Poľska a Spojeného kráľovstva
Ausgenommen Zypern, Griechenland, Spanien, Frankreich, Kroatien, Italien, Malta und Portugal, und nur als Beifang.Okrem Cypru, Grécka, Španielska, Francúzska, Chorvátska, Talianska, Malty a Portugalska a výhradne ako vedľajší úlovok.
Im Rahmen dieser Überschreitung wurde eine Überschreitung der Schwellen für Griechenland und Spanien festgestellt.V rámci uvedeného prekročenia, prahové hodnoty prekročilo Grécko a Španielsko.