"Schutzgebiet" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Schutzgebietchránená oblasť

Beispieltexte mit "Schutzgebiet"

Verweis auf ein zugehöriges Bewirtschaftungsgebiet, Schutzgebiet oder geregeltes Gebiet.Referencia na súvisiacu riadenú, obmedzenú alebo regulovanú zónu.
Bewirtschaftungsgebiet, Schutzgebiet oder geregeltes Gebiet (ManagementRestrictionOrRegulationZone)Spravovaná, obmedzená alebo regulovaná zóna (ManagementRestrictionOrRegulationZone)

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Naturschutzgebietprírodná rezervácia
Schutzgebiete um kontaminierte Standorte (Altlasten)obmedzené zóny pri kontaminovaných miestach
Bewirtschaftungsgebiete, Schutzgebiete oder geregelte GebieteSpravované, obmedzené alebo regulované zóny
Die Schutzgebiete für Granatbarsch werden wie folgt abgegrenzt:Oblasti ochrany druhu Hoplostethus atlanticus sú definované ako tieto morské oblasti:
Das Naturschutzgebiet umfasst eine Fläche von mindestens 100 ha.prírodná rezervácia sa rozprestiera na ploche najmenej 100 ha;
Bestehende Schutzgebiete sollten ebenfalls berücksichtigt werden.Mali by sa zohľadniť aj existujúce chránené oblasti.
Zur Bekämpfung und Ausrottung meldepflichtiger Tierkrankheiten eingerichtete Schutzgebiete.Obmedzené zóny, ktoré boli zriadené na kontrolu a odstránenie oznamovaných chorôb zvierat.
Eine geografische Bezeichnung zur Benennung des realen Bewirtschaftungsgebiets, Schutzgebiets oder geregelten Gebiets.Zemepisný názov, ktorý sa používa na identifikáciu spravovanej, obmedzenej alebo regulovanej zóny v reálnom svete.
Kartenebenen für das Geodatenthema ‚Bewirtschaftungsgebiete, Schutzgebiete, geregelte Gebiete und Berichterstattungseinheiten‘Vrstvy pre tému priestorových údajov Spravované/obmedzené/regulované zóny a jednotky podávajúce správy