"Schuldverschreibung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Schuldverschreibungobligácia

Beispieltexte mit "Schuldverschreibung"

der Bonitätsbeurteilung der Schuldverschreibung zugeordnete BonitätsstufeStupeň kreditnej kvality, s ktorým je spojené ratingové hodnotenie dlhových cenných papierov
Ein Investor kann zum Beispiel eine Schuldverschreibung mit festen Zinszahlungen besitzen.Investor môže napríklad vlastniť dlhopis s pevne stanovenými platbami úrokov.
Der Umfang der Schwankungen (d.h. wie stark sich diese Renditen verändern) hängt vom Kreditrisiko der Schuldverschreibung ab.Rozsah premenlivosti (t. j. nakoľko sú tieto výnosy premenlivé) závisí od úverového rizika dlhopisu.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Schuldverschreibungen mit gemischtem ZinssatzDlhové cenné papiere so zmiešanou úrokovou sadzbou
Schuldverschreibungen mit veränderlichem ZinssatzDlhové cenné papiere s pohyblivou úrokovou sadzbou
Schuldverschreibungen sind begehbare Finanzinstrumente, die als Schuldtitel dienen.Dlhové cenné papiere sú obchodovateľné finančné nástroje, ktoré preukazujú existencie dlhu.
Schuldverschreibungen sind handelbare Instrumente, die dem Nachweis einer Schuld dienen.Dlhové cenné papiere sú obchodovateľné finančné nástroje, ktoré preukazujú existenciu dlhu.
Schuldverschreibungen, bei denen gemäß dem Standardansatz für Kreditrisiken ein Risikogewicht von 150 % anzusetzen istDlh, ktorý by bol podľa štandardizovaného prístupu pre kreditné riziko dostal rizikovú váhu 150 %.
Schuldverschreibungsportfolio — Die Beratung von DMA durch die Dexia-Marktteams in Bezug auf das Schuldverschreibungsportfolio von DMA wird eingestellt.Portfólio dlhopisov – upúšťa sa od poskytovania poradenských služieb zo strany tímov Dexie pre sledovanie trhového vývoja týkajúcich sa portfólia dlhopisov spoločnosti DMA.
Zinsen auf kurzfristige SchuldverschreibungenÚroky zo zmeniek a podobných krátkodobých nástrojov
Zinsen auf langfristige SchuldverschreibungenÚroky z dlhopisov a obligácií
Wesentliche Merkmale von SchuldverschreibungenHlavné znaky dlhových cenných papierov
aufgelaufene Zinsen auf begebene SchuldverschreibungenNaakumulovanú úroky z vydaných dlhových cenných papierov.
Eigenmittelanforderungen für gedeckte SchuldverschreibungenPožiadavky na vlastné zdroje pre kryté dlhopisy
Besondere Zulassungskriterien für gedeckte SchuldverschreibungenOsobitné kritériá akceptovateľnosti pre kryté dlhopisy
aufgelaufene Zinsaufwendungen auf ausgegebene Schuldverschreibungensplatné naakumulované úroky z vydaných dlhových cenných papierov,