"Schiffbau" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Schiffbaustavba lodí

Beispieltexte mit "Schiffbau"

Schiffbau (ohne Boots- und Yachtbau)Stavba lodí a plávajúcich konštrukcií
Derartige Beihilfen müssen den anwendbaren EWR-Vorschriften für den Schiffbau entsprechen.Táto pomoc musí byť v súlade s platnými ustanoveniami EHP o stavbe lodí.
Diese Leitlinien enthalten deshalb sowohl Bestimmungen über Innovations- und Regionalbeihilfen für den Schiffbau als auch Bestimmungen über Ausfuhrkredite.Tieto usmernenia preto obsahujú osobitné ustanovenia pre pomoc na inovácie a regionálnu pomoc na stavbu lodí, ako aj ustanovenia týkajúce sa vývozných úverov.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Ausfuhrkredite für den Schiffbausektor, die alle Voraussetzungen von Abschnitt 3.3.4 der Schiffbauleitlinien erfüllen [14];vývozné úvery v sektore lodného staviteľstva spĺňajúce všetky podmienky v oddiele 3.3.4 rámcovej úpravy pre lodné staviteľstvo [14];