"Schaden" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Schadenškoda

Beispieltexte mit "Schaden"

Von den Niederlanden berechneter direkter SchadenPriame škody vypočítané holandskými orgánmi
Direkter Schaden in einem Zeitraum von 2 JahrenPriame škody počas 2 rokov
Unter Schaden wird in diesem Zusammenhang verstanden:Poškodenie v tejto súvislosti znamená:
ermittelt den Betreiber, der den Schaden verursacht hat;určí prevádzkovateľa, ktorý škodu spôsobil;
Die gegenseitige Haftung der Parteien ist auf den tatsächlich erlittenen Schaden begrenzt.Zodpovednosť medzi zmluvnými stranami je obmedzená na skutočné poškodenie, ktoré strana utrpí.
Sie trägt dabei der Art des Verstoßes sowie dem der Union entstandenen finanziellen Schaden Rechnung.Komisia náležite zohľadní charakter porušenia, ako aj finančnú ujmu spôsobenú Únii.
Unter bestimmten Umständen kann der vom Kläger erlittene Schaden höher sein als der entgangene Gewinn.Môžu sa vyskytnúť okolnosti, keď škoda, ktorú navrhovateľ utrpel, presahuje ušlý zisk.
Durch diese Diebstähle wird ein erheblicher Schaden verursacht, der sich jährlich auf mindestens 15 Mrd. EUR beläuft.Tieto krádeže predstavujú značnú škodu vo výške najmenej 15 miliárd eur za rok.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Schadensfallpoistný nárok
Schadenersatznáhrada škody
Kriegsschadenvojnové škody
Schadensfaktorškodlivý faktor
Schlussfolgerung zur SchadensursacheZáver týkajúci sa príčinnej súvislosti
Schadenersatzklagen gegen den BeihilfeempfängerŽaloby o náhradu škody proti príjemcovi
Schadenersatz für Mitwerber und sonstige Dritte undnáhrada škody konkurentom a iným tretím stranám, a
Schadenersatz für Kaianlagen, Schiffslifte und SchiffshebewerkeNáhrada škody v prípade lodných výťahov/zdvíhadiel a pobrežných zariadení
Schadenersatz für Schiffshebewerke, Schiffslifte und Kaianlagen.Náhrada škody v prípade lodných výťahov/zdvíhadiel a pobrežných zariadení.
Schadensursache — Ausfuhrleistung des Wirtschaftszweigs der UnionPríčinné súvislosti – vývozná výkonnosť výrobného odvetvia Únie
Schadenersatz wegen unterlassener Umsetzung einer RückforderungsentscheidungNáhrada škody za nevykonanie rozhodnutia o vrátení pomoci
schadenstolerante rotierende Bestandteile von Gasturbinentriebwerken, bei denen von Unternummer 1C002b erfasste pulvermetallurgische Werkstoffe verwendet werden,rotujúce súčasti motora s plynovou turbínou odolné voči poškodeniu s použitím materiálov práškovej metalurgie uvedené v 1C002.b.;
Daher brauchten die Schadensindikatoren nicht geändert zu werden.Nevznikla preto potreba upraviť ukazovatele ujmy.
Ein solcher Vorteil besteht auch hinsichtlich des Schadenersatzes.Takéto zvýhodnenie existuje aj v prípade náhrady škody.
Die Schadensindikatoren entwickelten sich im Bezugszeitraum negativ.Ukazovatele ujmy sa počas posudzovaného obdobia vyvíjali záporne.
Auf dieser Grundlage wurde die Schadensbeseitigungsschwelle neu berechnet.Rozpätie odstránenia ujmy sa preto na tomto základe znovu prepočítalo.