"Salz" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Salzsoľ

Beispieltexte mit "Salz"

chemisches Salzchemická soľ
Salz (ausgedrückt in NaCl):Soľ (vyjadrená v NaCl)
Salz und reines Natriumchlorid; MeerwasserSoľ a čistý chlorid sodný; morská voda
Salz wird traditionell als Konservierungsmittel und Geschmacksverstärker verwendet.Soľ sa používa ako konzervačná látka a ako látka zvýrazňujúca chuť.
Solewasser ist mit Salz gesättigt oder nahezu gesättigt.Soľný roztok je nasýtený soľou alebo takmer nasýtenou soľou.
Chinolinium, 4-Formyl-1-methyl-, Salz mit 4-Methylbenzolsulfonsäure (1:1)ormyl-1-metyl-chinolínium, soľ s kyselinou 4-metylbenzénsulfónovou (1:1)
Die CAS-Nummer ist spezifisch für jedes Isomer und jedes Salz eines Isomers.Číslo CAS je špecifické pre každý izomér a pre každú soľ izoméra.
Frische oder gekühlte Schweinekörper (ganze oder halbe Tierkörper) (einschließlich mit Salz vorübergehend haltbar gemachtes Frischfleisch)Čerstvé alebo chladené trupy a polovičky trupov, z bravčového mäsa (vrátane čerstvého mäsa baleného so soľou ako dočasným konzervačným prípravkom)
Frische oder gekühlte Schweineschinken oder -schultern und Teile davon („einschließlich mit Salz vorübergehend haltbar gemachtes Frischfleisch)“mit KnochenČerstvé alebo chladené nevykostené stehná, pliecka a kusy z nich, z bravčového mäsa (vrátane čerstvého mäsa baleného so soľou ako dočasným konzervačným prípravkom)

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Salzwasserslaná voda
SalzburgSalzbursko
eingesalzenes Lebensmittelsolený produkt
Salpetersäure, Nickelsalz [2]Kyselina dusičná, soľ s niklom [2]
Calciumsalz der AlginsäureVápenatá soľ kyseliny algínovej
Ammoniumsalz der AlginsäureAmónna soľ kyseliny algínovej
Calciumsalz der ÄpfelsäureVápenatá soľ kyseliny jablčnej
Ameisensäure, Nickelsalz [2]Kyselina mravčia, soľ s niklom; [2]
Calciumsalze der Orthophosphorsäurevápenaté soli kyseliny ortofosforečnej
Salz, Schwefel, Steine und Erden, Gips, Kalk und ZementSoľ, síra, zeminy a kamene, sadra, vápno a cement
SALZ; SCHWEFEL; STEINE UND ERDEN; GIPS, KALK UND ZEMENTSOĽ; SÍRA; ZEMINY A KAMENE; SADRA, VÁPNO A CEMENT
Salicylsäure, O-Acetylsalicylsäure, ihre Salze und EsterKyselina salicylová, kyselina O-acetylsalicylová, ich soli a estery
Salze der Dinonylnaphthalinsulfonsäure, in Mineralöl gelöstSoli kyseliny dinonylnaftalénsulfónovej, vo forme roztoku v minerálnych olejoch
Salzwasser ist Wasser, das eine hohe Konzentration an gelösten Salzen aufweist.Slaná voda je voda, ktorá obsahuje významnú koncentráciu rozpustených solí.
Salze und konzentrierte Wässer, durch Eindampfen natürlicher Mineralwässer erhalten.soli a koncentráty získané odparením prírodných minerálnych vôd.
Salze der Säuren der Metalloxide oder Metallperoxide (ohne Chromate, Dichromate, Peroxochromate, Manganite, Manganate, Permanganate; Molybdate; Wolframate)Soli oxokovových a peroxokovových kyselín (s výnimkou chrómanov, dichrómanov, peroxochrómanov, manganitanov, mangananov a manganistanov; molybdénanov; volfrámanov)
Saccharin und sein NatriumsalzSacharín a jeho sodná soľ
mino-4,6-dinitrophenol and 2-amino-4,6-dinitrophenol, Natriumsalzmino-4,6-dinitrofenol a nátrium-2-amino-4,6-dinitrofenolát
Gehalt: mindestens 85 % Farbstoffe, berechnet als das Natriumsalzrozbor: minimálne 85 % obsah farbív, vyjadrené ako sodná soľ
mindestens 80 % Farbstoffe insgesamt, berechnet als das NatriumsalzNajmenej 80 % celkových farebných látok, vypočítané ako sodná soľ
mindestens 87 % Farbstoffe insgesamt, berechnet als wasserfreies NatriumsalzNajmenej 87 % celkových farebných látok, vypočítané ako bezvodá sodná soľ
Dicyclohexylammonium (7R)-3-(acetoxymethyl)-7-[2-((3R)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-carboxypropylamino)-2-oxoethyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylat oder Cephalosporin D dicyclohexylaminsalzdicyklohexylamónium(7R)-3-(acetoxymetyl)-7-[2-((3R)-3-[(terc-butoxykarbonyl)amino]-3-karboxypropylamino)-2-oxoetyl]-3,4-didehydrocefam-4-karboxylát alebo cefalosporín D dicyklohexylamín soľ
Dicyclohexylammonium (7R)-3-(acetoxymethyl)-7-[2-((3R)-3-[(tert-butoxycarbonyl)amino]-3-carboxypropylamino)-2-oxoethyl]-3,4-didehydrocepham-4-carboxylat oder Cephalosporin D dicyclohexylaminsalzdicyklohexylamónium(7R)-3-(acetoxymetyl)-7-[2-((3R)-3-[(terc-butoxykarbonyl)amino]-3-karboxypropylamino)-2-oxoetyl]-3,4-didehydrocefam-4-karboxylát alebo cefalosporín D dicyklohexylamín soľ
m-Aminophenol und seine Salzeminofenol a jeho soli
Terephthalsäure und ihre SalzeKyselina tereftalová a jej soli
Saccharin; Kaliumsalz des SaccharinsSacharín; draselná soľ sacharínu
Saccharin, Calciumsalz des SaccharinsSacharín, vápenatá soľ sacharínu
Saccharin; Natriumsalz des SaccharinsSacharín; sodná soľ sacharínu
Cyclamat; Calciumsalz der CyclohexylsulfaminsäureCyklamát; vápenatá soľ kyseliny cyklámovej
Natriumsalz vernetzter carboxymethylierter EthercelluloseSodná soľ karboxymetyléteru celulózy s priečnou väzbou