"Reisepass" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Reisepasscestovný pas

Beispieltexte mit "Reisepass"

europäischer Reisepasseurópsky cestovný pas
Reisepass Nr. 707512830, gültig bis 22.9.2020;pas č. 707512830 platný do 22.9.2020;
Noch mindestens 90 Tage nach Ablauf des Visums gültiger Reisepass.Cestovný pas platný aspoň 90 dní po skončení platnosti víz.
syrischer Reisepass Nr. 004415063, gültig bis 6.5.2015číslo pasu: 004415063 platný do 6. mája 2015 (sýrsky)
den Personalausweis oder den Reisepass (Nummer, Gültigkeitsdauer, Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde, Ausstellungsort usw.);osobné a cestovné doklady (číslo, platnosť, dátum vydania, vydávajúci orgán, miesto vydania atď.);

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Reisepass- und Personalausweisnummern,číslo pasu a číslo preukazu totožnosti;
Einreisestempel im Reisepass,vstupná pečiatka v pase,
derzeitiger Reisepass: MP3260350číslo súčasného cestovného pasu: MP3260350
Reisepass-Nr: OA 454044 (als Iadena Mohammad).Číslo pasu: OA 454044 (ako Iadena Mohammad).
Reisepass: im Besitz eines britischen ReisepassesCestovný pas: je držiteľom pasu UK.
Reisepass-Nr.: afghanischer Reisepass, Nummer OA296623.Číslo pasu: číslo afganského pasu OA296623.
Reisepass-Nr.: SP 0008543 (aktuelle Gültigkeit zweifelhaft)Číslo cestovného pasu: SP 0008543 (platnosť v súčasnosti neistá).
Reisepass-Nr.: SP 0008543 (derzeitige Gültigkeit zweifelhaft).Číslo pasu: SP 0008543 (platnosť v súčasnosti neistá).
Reisepass, Personalausweis oder Führerschein (Nummer, Gültigkeitsdauer, Ausstellungsdatum, ausstellende Behörde, Ausstellungsort);pasu, preukazov totožnosti alebo vodičského preukazu (číslo, platnosť, dátum vydania, vydávajúci orgán, miesto vydania);
D 000933 (afghanischer Reisepass, ausgestellt in Kabul am 13. September 1998).D 000933 (afganský pas vydaný v Kábule 13. septembra 1998).
die Identitätsnummer (Personalausweis oder Reisepass) des Berechtigten und des Verpflichteten.číslo totožnosti (občiansky preukaz alebo cestovný pas) oprávneného a povinného.
Liste der Namen aller Gruppenmitglieder mit Reisepassnummer, Kopie der Ausweisseite des Reisepasses und Kopie des Personalausweises.Menný zoznam všetkých členov skupiny s číslami pasov, kópia strany v cestovnom pase, ktorá obsahuje údaje o totožnosti a kópie preukazov totožnosti.