"Reise" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Reisecestovanie

Beispieltexte mit "Reise"

Zeitpunkt und Dauer der ReiseDátumy a časy cesty
bei Beginn der Abordnung für die Reise vom Wohnort zum Ort der Abordnung;za cestu z miesta bydliska do miesta vyslania na začiatku doby vyslania,
Kosten für Reise und Aufenthalt von Ad-hoc-Sachverständigen und Teilnehmern;cestovné výdavky a výdavky na pobyt, ktoré vzniknú v súvislosti s účasťou odborníkov ad hoc a účastníkov,
bei Beendigung der Abordnung für die Reise vom Ort der Abordnung zum Wohnort.z miesta vyslania do miesta bydliska na konci vyslania,
bei Beginn der Abordnung zum Zeitpunkt des Umzugs für die Reise vom Wohnort zum Ort der Abordnung;pri sťahovaní z miesta bydliska do miesta vyslania na začiatku vyslania,
Er hat zahlreichen Kenianern, die für Al-Shabaab angeworben wurden, die Reise nach Somalia erleichtert.Mnohým keňským regrútom naverbovaným do tejto skupiny uľahčil cestu do Somálska.
die betreffende Reise aus humanitären Gründen, einschließlich religiöser Verpflichtungen, gerechtfertigt ist,cestovanie je opodstatnené z humanitárnych dôvodov vrátane náboženských povinností;
das Schiff zum Abschluss der Reise beim letzten Hol nicht mehr über genügend Laderaum für alle Fänge verfügt;ak počas posledného záťahu výjazdu nastane situácia, že plavidlo nemá v nádržiach na živé ryby dosť miesta na uskladnenie všetkých rýb;

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Wahlkreiseinteilungrozdelenie na volebné kraje
Reisepasscestovný pas
Pauschalreisezájazd
Gruppenreiseskupinové cestovanie
Reiseverkehrsstatistikštatistika cestovného ruchu
europäischer Reisepasseurópsky cestovný pas
Reisemotorsegler und MotorseglerTuristické motorové klzáky a motorové vetrone
Reisepass- und Personalausweisnummern,číslo pasu a číslo preukazu totožnosti;
Daten der FangreiseVymedzenie rybárskeho výjazdu
Angleichung der Preiseharmonizácia cien
Veröffentlichung der Preisezverejňovanie cien
Auswirkungen der RohstoffpreiseVplyv cien surovín
Einreise von Ausländernprijatie cudzincov
Wahl in Einmandatswahlkreisenhlasovanie o každom kandidátovi
Ausschließlich zu Vorjahrespreisen.Iba v cenách predchádzajúceho roka.
Ausschreibung zur EinreiseverweigerungZápis na účely odopretia vstupu
Ausgleichsenergiepreise pro Ausgleichsenergiezeiteinheit;vyrovnávacie ceny za vyrovnávací interval;
Reiseflug — ohne TriebwerkausfallLet na trati so všetkými pracujúcimi motormi
Reisepass-Nr: OA 454044 (als Iadena Mohammad).Číslo pasu: OA 454044 (ako Iadena Mohammad).
Reisepass: im Besitz eines britischen ReisepassesCestovný pas: je držiteľom pasu UK.
Reiseflug — mit ausgefallenem kritischen TriebwerkLet na trati – kritický motor neschopný prevádzky
Reisepass-Nr.: afghanischer Reisepass, Nummer OA296623.Číslo pasu: číslo afganského pasu OA296623.
Reisepass-Nr.: SP 0008543 (aktuelle Gültigkeit zweifelhaft)Číslo cestovného pasu: SP 0008543 (platnosť v súčasnosti neistá).
Reisepass-Nr.: SP 0008543 (derzeitige Gültigkeit zweifelhaft).Číslo pasu: SP 0008543 (platnosť v súčasnosti neistá).
Menge, Marktanteil und PreiseObjem, podiel na trhu a ceny
Volumen, Marktanteil und EinfuhrpreiseObjem, podiel na trhu a ceny dovozu
Format der Veröffentlichung der AuslösepreiseFormát uverejňovania spúšťacích cien
Konzept der wirtschaftlich signifikanten PreisePojem ekonomicky významné ceny
Entwicklung der durchschnittlichen chinesischen AluminiumpreiseVývoj priemerných čínskych cien hliníka
Die Preise werden veröffentlicht.Ceny sa sprístupňujú verejnosti.
Durchschnittliche Verkaufspreise je TonnePriemerné predajné ceny za tonu
Arbeitnehmerentgelt (zu jeweiligen Preisen)Odmeny zamestnancov (v bežných cenách)
Durchschnittspreise der gedumpten EinfuhrenPriemerné ceny dumpingového dovozu
Axial- und Halbaxialkreiselpumpen, mehrstufigRotodynamické čerpadlá viacstupňové s miešaným alebo axiálnym tokom
Auslösepreise für den LagerhaltungsmechanismusCeny spúšťajúce mechanizmus uskladnenia
Bruttoanlageinvestitionen (zu jeweiligen Preisen)Tvorba hrubého fixného kapitálu (v bežných cenách)