"Rechtsbeistand" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Rechtsbeistandprávny poradca

Beispieltexte mit "Rechtsbeistand"

Betroffene haben das Recht zu schweigen, sich nicht selbst zu belasten und einen Rechtsbeistand hinzuzuziehen.Dotknuté osoby majú právo mlčať, odmietnuť výpoveď, ktorá by mohla viesť k ich obvineniu, a vyhľadať pomoc právneho zástupcu.
Auf der Rückseite dieses Merkblatts finden Sie Organisationen, die Ihnen einen Rechtsbeistand zur Verfügung stellen können.Na zadnej strane tohto informačného materiálu sú uvedené organizácie, ktoré Vám môžu poskytnúť právneho zástupcu.
Wenn Sie Schwierigkeiten haben, den Dolmetscher zu verstehen, müssen Sie uns dies mitteilen und/oder mit ihrem Rechtsbeistand sprechen.Ak máte problémy s porozumením tlmočníkovi, musíte nám to oznámiť a/alebo sa obrátiť na Vášho právnika.