"Preisbildung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Preisbildungtvorba ceny

Beispieltexte mit "Preisbildung"

Preisbildung bereit.uskutočňuje ad hoc štúdie trhu a poskytuje metodiku skúmania tvorby cien.
Preisbildung ein?V prípade zelených osvedčení zasiahne štát EZVO priamo alebo nepriamo do stanovenia cien?
Preisbildung zugänglich und nutzbar sein.Na poskytovanie zúčtovacích služieb vo všeobecnosti by mal byť poskytnutý prístup k príslušným zdrojom tvorby cien a využívanie týchto zdrojov.
Preisbildung für den Vermögenswert anwenden würden.Reálna hodnota odráža predpoklady, ktoré by použili účastníci trhu pri stanovovaní ceny aktíva.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Preisbildungsmodell) innewohnt; undriziko spojené s konkrétnou technikou oceňovania použitou na ocenenie reálnou hodnotou (ako je napríklad model oceňovania) a