"Polymer" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Polymerpolymér

Beispieltexte mit "Polymer"

Polymer aus Styrol und AcrylamidPolymér styrene a akrylamidu
Polymer in Pulverform mit einem Gehalt anPolymér vo forme prášku obsahujúci:
Polymer von Ethylen und Styrol, vernetzt mit Divinylbenzol, in Form einer SuspensionPolymér etylénu a styrénu zosieťovaný s divinylbenzénom, vo forme suspenzie
Polymer aus 2-Ethyliden-1,2,3,4,4a,5,8,8a-octahydro-1,4:5,8-dimethanonaphthalin -mit hydriertem 3a,4,7,7a-Tetrahydro-4,7-methano-1H-inden1,4:5,8-Dimetanonaftalén,2-etylidén-1,2,3,4,4a,5,8,8a-oktahydro-polymér s 3a,4,7,7a-tetrahydro-4,7-metano-1H-indénom, hydrogenovaný
nicht mehr als 5 GHT an einem fluorierten Polymer5 % fluórovaného polyméru
Dazu wird auf der Oberseite meist Glas verwendet und auf der Unterseite eine Folie aus Polymer.Na vrchnú časť sa väčšinou používa sklo a na spodnú polymérny podkladový kryt.
Cellulose; lineares Polymer von 1,4-verbundenen GlucoserestenCelulóza; lineárny polymér spojený glukózovými zvyškami v pomere 1 : 4
Das Polymer und die Dispersion sind in Aceton, Ethanol und Propan-2-ol leicht löslich.Polymér a disperzia sú voľne rozpustné v acetóne, etanole a izopropylalkohole.
Daher ist eine Einreihung der Ware als ein natürliches Polymer in Position 3913 ausgeschlossen.Zatriedenie výrobku ako prírodného polyméru do položky 3913 je preto vylúčené.
Chemisch modifizierte Polymere sind der für das nicht modifizierte Polymer zutreffenden Unterposition zuzuweisen.chemicky modifikované polyméry sa majú zatriediť do podpoložky príslušnej pre nemodifikovaný polymér.
Methylacrylat- Methylmethacrylat-Methacrylsäurepolymer; Methacrylsäure, Polymer mit Methylacrylat und Methylmethacrylatpolymér metylakrylátu, metylmetakrylátu, kyseliny metakrylovej; kyselina metakrylová, polymér s metylakrylátom a metylmetakrylátom
einem sterisch gehinderten Amin: N,N’-Bis(1,2,2,6,6-pentamethyl-4-piperidinyl)-1,6-hexandiamin, Polymer mit 2,4- Dichloro-6-(4-morpholinyl)-1,3,5-triazin (CAS RN 193098-40-7) undstéricky stabilizovaného amínu: polyméruN,N’-bis(1,2,2,6,6-pentametyl-4-piperidinyl)-1,6-hexándiamínu, s 2,4-dichlór-6-(4-morfolinyl)-1,3,5-triazínom (CAS RN 193098-40-7) a

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Spezialpolymeršpeciálny polymér
einem Propylen-Ethylen-Copolymer undkopolyméru propylénu a etylénu a
folgende fluorierte Polymerabfälle:Nasledujúce odpady z fluórovaných polymérov:
Ethylen-Vinylacetat-Copolymere, in PrimärformenEtylén-vinylacetátové kopolyméry v primárnych formách
Kennzeichnung: PCR-Verfahren (Polymerase-Kettenreaktion)Identifikácia: metóda polymerázovej reťazovej reakcie (PCR)
Polymer-Metall-Laminat in Rollen, mitZvitky polymérovo-kovového laminátu obsahujúce:
Polymerfolie, welche die folgendenen Monomere enthält:Polymérny film obsahujúci tieto monoméry:
Polymere halogenierter Olefine, in Primärformen, a. n. g.Polyméry halogenovaných olefínov v primárnych formách i. n.
Polymere des Propylens oder anderer Olefine, in PrimärformenPolyméry propylénu alebo ostatných olefínov v primárnych formách
Polymere des Vinylacetats in wässriger Dispersion, in PrimärformenPolyméry vinylacetátu vo vodnej disperzii v primárnych formách
Polymergehalt mindestens 90 %, bezogen auf die aschenfreie TrockenmasseNajmenej 90 % polyméru bez popola ako anhydrid
Polymere des Vinylacetats (nicht in wässriger Dispersion), in PrimärformenPolyméry vinylacetátu v primárnych formách (s výnimkou tých vo vodnej disperzii)
E 1207 ANIONISCHES METHACRYLAT-COPOLYMERE 1207 ANIÓNOVÝ KOPOLYMÉR METAKRYLÁTU
andere verwandte polymere Ferrocenderivate,iné adukované polymérové deriváty ferocénu;
Diallylphthalat-Prepolymer, in Form von PulverDialyl ftalátový prepolymér, vo forme prášku
Resole (Position 3909) und andere Prepolymere.rezoly (položka 3909) a ostatné predpolyméry.
Es wird durch Emulsionspolymerisation gewonnen.Získava sa procesom emulznej polymerizácie.
Acrylpolymere, in Primärformen (ohne Polymethylmethacrylat)Akrylové polyméry, v primárnych formách (s výnimkou polymetylmetakrylátu)
Aromatische Kohlenwasserstoffe, C8-9, Kohlenwasserstoffharz, PolymerisationsnebenproduktAromatické C8–9-uhľovodíky, vedľajší produkt z polymerizácie uhľovodíkových živíc;
Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnisse, auch chemisch modifiziertKondenzačné alebo preskupené polymerizačné produkty, tiež chemicky modifikované