"Platin" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Platinplatina

Beispieltexte mit "Platin"

Als „Edelmetalle“ gelten Silber, Gold und Platin.Termín „drahé kovy“ znamená striebro, zlato a platinu.
sie aus Gold, Silber oder Platin hergestellt sind odersú vyrobené zo zlata alebo striebra alebo platiny; alebo

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Erweiterungsplatineexpanzná karta
Platinen, Nadeln und andere Waren zur MaschenbildungPlatiny, ihly a ostatné výrobky používané na vytváranie ôk
Platin, Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium und Ruthenium, in Rohform oder als PulverPlatina, paládium, ródium, irídium, osmium a ruténium, netepané alebo vo forme prachu
Platinplattierungen auf unedlen Metallen, Silber oder Gold, als Halbzeug, jedoch nicht weiter bearbeitetZákladné kovy, striebro alebo zlato, plátované platinou, ale nespracované viac ako na polotovar
Platin, Palladium, Rhodium, Iridium, Osmium und Ruthenium, als Halbzeug (ausgenommen in Rohform oder als Pulver)Platina, paládium, ródium, irídium, osmium a ruténium vo forme polotovarov (s výnimkou netepaných alebo vo forme prachu)
vergoldet, versilbert oder platiniertPozlátené, postriebrené alebo platinované
einem Gehäuse aus Keramik oder Platinenmaterialkrytom z keramiky alebo platinového materiálu,
Mineralvorkommen, die Silber, Gold oder Platinoide enthalten.Výskyt vrátane striebra, Zlata, Platiny vo všeobecnosti.
aus unedlen Metallen, auch versilbert, vergoldet oder platiniertZo základných kovov, tiež plátovaných drahými kovmi
Als „Platin“ gelten Platin, Iridium, Osmium, Palladium, Rhodium und Ruthenium.Termín „platina“ znamená platinu, irídium, osmium, paládium, ródium a ruténium.
quecksilberhaltige Tripelpunktzellen, die zur Kalibrierung von Platin-Widerstandsthermometern verwendet werden.články na meranie trojného bodu obsahujúce ortuť (mercury triple point cells), ktoré sa používajú na kalibráciu platinových odporových teplomerov.
von Platin, einschließlich Platinplattierungen, ausgenommen andere Edelmetalle enthaltende Rückstände (Gekrätz)Z platiny, vrátane kovov plátovaných platinou, avšak okrem odpadov obsahujúcich ostatné drahé kovy