"Pacht" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Pachtnájmové hospodárenie

Beispieltexte mit "Pacht"

Pacht für FlächenNájomné za pôdu
Bezahlte Pacht insgesamtZaplatené nájomné, spolu
Davon: Pacht für FlächenZ toho nájomné zaplatené za pôdu
Dasselbe Unternehmen erhielt günstige Konditionen für die Pacht der von ihm genutzten Flächen.Tá istá spoločnosť požívala výhody z priaznivých podmienok prenájmu pozemku, ktorý využíva.
die Rückübertragung von Zahlungsansprüchen bei Ablauf einer Pacht stellt keine Übertragung dar.nezahŕňa navrátenie nárokov po uplynutí prenájmu.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Teilpachtpodielové hospodárenie
Pachtpreispozemková renta
Landpachtvertragzmluva o prenájme pôdy
LF in TeilpachtSpoločne obhospodarovaná VPP
eine Mindestdauer der Pacht;minimálne trvanie prenájmu;
Zahlungen für geleaste oder gepachtete QuotenPlatby za lízing alebo prenájom kvóty
LF in Teilpacht oder in sonstigen BesitzformenSpoločne obhospodarovaná VPP alebo iné formy vlastníctva
Einkünfte aus geleasten oder verpachteten QuotenPríjmy z lízingu alebo prenájmu kvóty
Erträge aus der Verpachtung landwirtschaftlicher FlächenPríjmy z prenájmu poľnohospodárskej pôdy
Glaserkitt, Harzzement und andere Kitte; Spachtelmassen für AnstreicherarbeitenSklenársky tmel, štepársky tmel, živicové spojivo, tesniace zmesi a ostatné tmely; maliarske tmely
Bei Teilpacht wird der Teilpächter als Betriebsinhaber/Betriebsleiter eingetragen.V prípade spoločného obhospodarovania sa ako majiteľ/riadiaci pracovník uvádza nájomca.