"Ozon" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Ozonozón

Beispieltexte mit "Ozon"

Auf allen Schiffen sind Neueinbauten, die Ozon abbauende Stoffe enthalten, verboten.Pre všetky lode sa zakazujú nové inštalácie s obsahom látok, ktoré poškodzujú ozónovú vrstvu.
Zu den Ozon abbauenden Stoffe, die an Bord von Schiffen vorkommen können, zählen unter anderem:Látky poškodzujúce ozónovú vrstvu, ktoré sa môžu nachádzať na palube lode, zahŕňajú:

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

EUH059 Die Ozonschicht schädigendEUH059 Nebezpečný pre ozónovú vrstvu
Stoffe, die zum Abbau der Ozonschicht führenLátky poškodzujúce ozónovú vrstvu
Für Mitgliedstaaten außerhalb der Eurozone gilt der Umrechnungskurs zum 1. August des Wirtschaftsjahres.V členských štátoch mimo eurozóny sa bude používať výmenný kurz, ktorý platí k 1. augustu hospodárskeho roku.
Apparate und Geräte für Ozontherapie, Sauerstofftherapie oder Aerosoltherapie, Beatmungsapparate zum Wiederbeleben und andere Apparate und Geräte für AtmungstherapiePrístroje na liečenie ozónom, kyslíkom, aerosólom, prístroje na umelé dýchanie alebo ostatné liečebné dýchacie prístroje