"Nutzung" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
NutzungPoužívanie

Beispieltexte mit "Nutzung"

Nutzung der Meerevyužívanie morí
Nutzung des Weltraumsvyužívanie kozmického priestoru
Nutzung der Ressourcenvyužívanie zdrojov
Nutzung des Meeresbodensvyužívanie morského dna
Die gegenwärtige Nutzung.Aktuálne použitie.
Nutzung und Verbreitung der ErgebnisseVyužívanie a šírenie výsledkov
Nutzung von Modellen und VersuchsergebnissenPoužívanie modelovania a zahrnutie experimentálnych výsledkov
Nutzung einer eigenen Website oder Homepage.používanie webovej lokality alebo domovskej stránky.
Nutzung von Unternehmens-Blogs oder -Mikroblogs,používanie podnikových blogov alebo mikroblogov,
Nutzung von natürlichen Ressourcen und RohstoffenVyužívanie prírodných zdrojov a surovín
Nutzung wikibasierter Instrumente zum Wissensaustausch,používanie nástrojov na báze wiki na výmenu poznatkov,
Nutzung von Bürosoftware als Cloud-Computing-Dienstleistung;používanie kancelárskeho softvéru ako služby typu cloud computing,
Zugangsrechte für die NutzungPrístupové práva v súvislosti s využívaním
Flächen ohne Angabe einer geplanten Nutzungoblasti bez špecifikovaného plánovaného využitia
Werte zur Angabe der gegenwärtigen Nutzung.Hodnoty, ktorými sa označuje aktuálne použitie.
Bodengeräte zur Flugausbildung und Teile davon, für die zivile NutzungPozemné prístroje na letecký výcvik a ich časti a súčasti, na civilné použitie
Turbo-Strahltriebwerke, Turbo-Propellertriebwerke, für die zivile NutzungPrúdové motory a turbovrtuľové pohony, na civilné použitie
Gebiet mit aus Gründen des Naturschutzes eingeschränkter landwirtschaftlicher Nutzungpoľnohospodárska oblasť s environmentálnymi obmedzeniami
Kolbenverbrennungsmotoren mit Fremdzündung für Luftfahrzeuge, für die zivile NutzungLetecké zážihové piestové spaľovacie motory, na civilné použitie
friedliche Nutzung von Energiemierové využitie energie
Die Nutzung des SchulgebäudesVyužitie školskej budovy
übermäßige Nutzung der Ressourcenprečerpávanie zdrojov
C. Geltungsdauer und Nutzung der LizenzenC. Platnosť a používanie licencií
Anteilige Nutzung für das Arbeitsprogramm (%)Percentuálny podiel využitia na pracovný program
Information, Kommunikation, Nutzung und VerbreitungInformovanie, komunikácia, využívanie a šírenie
optimale Nutzung der vorhandenen Energieinfrastruktur;optimálneho využívania energetickej infraštruktúry;

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

NutzungsbedingungenPodmienky používania
Nutzungstarifpoplatky za využitie infraštruktúry
Wassernutzungvyužitie vody
Energienutzungvyužitie energie
Bodennutzungvyužitie pôdy
Systematik der BodennutzungNomenklatúra pre využitie územia
Rasterförmige existierende BodennutzungVyužitie územia v sieti
KAPITEL 15 NUTZUNGSRECHTEKAPITOLA 15 ZMLUVY, LÍZINGY A LICENCIE
Rechtsnatur der Bodennutzungsangaben.Právna povaha udaného využitia územia.
Gegebenenfalls Nutzungsbeschränkungen: …Všetky obmedzenia použitia: …
Potenzielle Endnutzung (EndusePotentialValue)Potenciál konečného využitia (EndusePotentialValue)
Nutzungsrechte an natürlichen RessourcenPovolenia na využívanie prírodného zdroja
Nutzung von E-Mail als Cloud-Computing-Dienstleistung;používanie elektronickej pošty ako služby typu cloud computing,
Nutzung sozialer Medien für die Einstellung von Mitarbeitern,používanie sociálnych médií na prijímanie zamestnancov,
Nutzung der Fernkommunikation zu Kontrollzwecken gemäß Artikel 9,používanie diaľkovej komunikácie na kontrolné účely podľa článku 9,
Nutzung des Joule-Effektes in elektrischen Widerstandsheizelementen,využitie Joulovho javu v elektrických odporových vyhrievacích článkoch;
Nutzung der RFID-Technologie zur Personenidentifizierung und Zugangskontrolle;používanie nástrojov rádiofrekvenčnej identifikácie (RFID) na identifikáciu osôb alebo na kontrolu vstupu,
Nutzung von Cloud-Computing-Dienstleistungen, ausgenommen kostenlose Dienstleistungen.používanie služieb typu cloud computing s výnimkou bezplatných služieb.
Probe der existierenden BodennutzungVzorka existujúceho využitia územia
Objekt zur existierenden BodennutzungObjekt existujúceho využitia územia
Sicherungen gegen unbefugte BenutzungZariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu vozidla
Datensatz zur existierenden BodennutzungSúbor údajov existujúceho využitia územia
Ausnahmen im Zusammenhang mit einer VorbenutzungVýnimky pre určité skoršie používania
Schutz von Kraftfahrzeugen gegen unbefugte BenutzungOchrana motorových vozidiel proti neoprávnenému použitiu
Anforderungen hinsichtlich der Sicherungen gegen unbefugte BenutzungPožiadavky na zariadenia zabraňujúce neoprávnenému použitiu vozidla
Bodennutzung (Sampled existing land use)Vzorkové existujúce využitie územia (Sampled existing land use)
Benutzung von Flugplätzen und EinsatzortenPoužitie letísk a prevádzkových miest
Aufbau des Geodatenthemas ‚BodennutzungŠtruktúra témy priestorových údajov Využitie územia
Benutzung von Fahrerkarten und SchaublätternPoužívanie kariet vodiča a záznamových listov
Die Bodennutzungsangabe ist gesetzlich festgelegt.Udané využitie územia je vymedzené právnym predpisom.
Rechtsnatur dieser bodennutzungsrelevanten Vorschrift.Právna povaha regulácie týkajúcej sa využitia územia.
Datensatz zur existierenden Bodennutzung (ExistingLandUseDataSet)Súbor údajov existujúceho využitia územia (ExistingLandUseDataSet)