"Norwegen" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

NorwegenNórsko

Beispieltexte mit "Norwegen"

Norwegen ist gegenwärtig in fünf Bietergebiete aufgeteilt [5].V súčasnosti existuje v Nórsku päť ponukových oblastí [5].
Norwegen wendet die neuen Grundsätze zur Preis- und Volumenmessung wie folgt an:Nórsko implementuje nové zásady merania cien a objemov takto:
Norwegen behauptet in seiner Antwort, die Schätzung betreffe die Titel Nummer 1/301 und 1/630.V odpovedi Nórska sa tvrdí, že ocenenie sa týkalo pozemkov číslo 1/301 a 1/630.
Norwegen sollte ab dem 2. Dezember 2013 ein nationales Koordinierungszentrum gemäß der vorliegenden Verordnung einrichten.Nórsko by malo zriadiť národné koordinačné centrum v súlade s týmto nariadením od 2. decembra 2013.
Norwegen bestätigt, dass die im Befristeten Rahmen festgelegten Überwachungs- und Berichterstattungspflichten erfüllt werden.Nórske orgány potvrdili, že budú dodržané pravidlá monitorovania a predkladania správ, ktoré sú uvedené v dočasnom rámci.
Norwegen argumentiert, dass aufgrund der Bestimmungen des Kooperationsabkommens eine potenzielle staatliche Beihilfe für Bryne Fotball ASA ausgeschlossen sei.Pokiaľ ide o prípadnú štátnu pomoc v prospech Bryne Fotball ASA, Nórsko tvrdí, že táto bola vylúčená na základe podmienok zmluvy o spolupráci.
Erzeugnisse mit Ursprung in NorwegenVýrobky s pôvodom v Nórsku
EU zuzüglich Schweiz, Island und NorwegenSpolu vrátane Švajčiarska, Islandu a Nórska
Schlussofferte unter Anlage I von NorwegenKonečný dodatok I: ponuka Nórska
Am 1. Mai 2004 waren dies Island, Liechtenstein und Norwegen.Od 1. mája 2004 sú týmito štátmi Island, Lichtenštajnsko a Nórsko.
über das Forstprogramm („Verdiskapningsprogrammet for tre“) Norwegeno schéme pre drevo („Verdiskapningsprogrammet for tre“) Nórsko
Hiervon 200 t, die nur mit Langleinen gefischt werden dürfen, an Norwegen.Z čoho 200 ton, ktoré sa budú loviť len na dlhý rybársky vlasec, sa pričleňuje Nórsku.
ausgestellt in Norwegen seit dem 1.1.1998Vydávaný v Nórsku od 1.1.1998
n Färöern, Norwegen und Island festgesetzte TAC.“TAC stanovený v súlade s konzultáciami medzi Úniou, Faerskými ostrovmi, Nórskom a Islandom.“
Dieser Beschluss ist an Island und Norwegen gerichtet.Toto rozhodnutie je určené Islandu a Nórsku.
PCI Verbindungsleitung Norwegen — Vereinigtes KönigreichPCI Prepojovacie vedenie Nórsko – Spojené kráľovstvo
Dieser Beschluss ist an das Königreich Norwegen gerichtet.Toto rozhodnutie je určené Nórskemu kráľovstvu.
In Norwegen beträgt die allgemeine Körperschaftssteuer derzeit 28 %.Všeobecná daň z príjmu právnických osôb v Nórsku je v súčasnosti 28 %.
Königreich Norwegen (gemäß dem Abkommen über den Europäischen Wirtschaftsraum)Nórske kráľovstvo (v rámci Dohody o Európskom hospodárskom priestore);

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

NorwegenseeNórske more
über die Gründung der Mesta AS (Norwegen)o zriadení spoločnosti Mesta AS (Nórsko)
Von Norwegens Anteil an der TAC abzuziehen (Zugangsquote).Odpočíta sa z podielu Nórska na TAC (prístupová kvóta).
über unbezahlte Arbeit in Forschung und Entwicklung (Norwegen)o neplatenej pracovnej sile v oblasti výskumu a vývoja (Nórsko)
Die angemeldete Regelung wird von „Innovation Norwegen“ verwaltet.Oznámená schéma pomoci bude spravovaná spoločnosťou Innovation Norway.
Gemeinsame Erklärung zu Island, Norwegen, der Schweiz und LiechtensteinSpoločné vyhlásenie týkajúce sa Islandu, Nórska, Švajčiarska a Lichtenštajnska
Quote für "andere Arten", die Norwegen traditionell Schweden einräumt.Kvóta pre „iné druhy“, ktoré Nórsko tradične prideľuje Švédsku.
über die Notifizierung einer neuen direkten Beförderungsbeihilferegelung (Norwegen)so zreteľom na oznámenie nového programu priamej pomoci na dopravu (Nórsko)