"Nichtregierungsorganisation" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Nichtregierungsorganisationmimovládne organizácie

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Jährliche Betriebskostenzuschüsse/Partnerschaftsrahmenvereinbarungen für Nichtregierungsorganisationen (NRO)Ročné granty na prevádzku/rámcové dohody o partnerstve pre mimovládne organizácie (MVO)
Es können Maßnahmen von Nichtregierungsorganisationen und internationalen Organisationen mitfinanziert werden.Tieto opatrenia sa môžu financovať spoločne s mimovládnymi organizáciami a medzinárodnými organizáciami.
Zahl der Projekte, die teilweise oder gänzlich von Sozialpartnern oder Nichtregierungsorganisationen durchgeführt werdenpočet projektov, ktoré úplne alebo čiastočne zrealizovali sociálni partneri alebo mimovládne organizácie,
Die Kommission und die Mitgliedstaaten prüfen ferner die Möglichkeiten zur Unterstützung von Nichtregierungsorganisationen.Komisia a členské štáty zvážia aj poskytovanie podpory mimovládnym organizáciám.
Zahl der erreichten Bürger, Unternehmen, lokalen Behörden, eingetragenen Nichtregierungsorganisationen (NRO) und anderen Organisationen der ZivilgesellschaftPočet oslovených občanov, podnikov, miestnych orgánov, registrovaných mimovládnych (MVO) a ďalších organizácií občianskej spoločnosti