"Naturkatastrophe" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

Naturkatastropheprírodná pohroma

Beispieltexte mit "Naturkatastrophe"

Im Rahmen dieser Maßnahme wird keine Förderung für einen Einkommensverlust aufgrund einer Naturkatastrophe gewährt.V rámci tohto opatrenia sa neposkytuje žiadna podpora za stratu príjmu v dôsledku prírodnej katastrofy.
Im Rahmen dieser Maßnahme wird keine Förderung für einen Einkommensverlust aufgrund der Naturkatastrophe oder des Katastrophenereignisses gewährt.V rámci tohto opatrenia sa neposkytuje žiadna podpora za stratu príjmu v dôsledku prírodnej katastrofy alebo katastrofickej udalosti.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Entschädigungen bei NaturkatastrophenPlatby pri katastrofách
Maßnahmen zur Bewältigung der Folgen von Naturkatastrophen,na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami;
eine schwere Naturkatastrophe, die den Betrieb erheblich in Mitleidenschaft zieht;závažná prírodná katastrofa, ktorá vážne postihla podnik;
Dies könnte der Fall sein, wenn bei Naturkatastrophen sofortiges Handeln geboten ist.Tak by to mohlo byť v prípade, keď si prírodné katastrofy vyžadujú bezodkladné opatrenia.
Ausgleich für Schäden aufgrund von Naturkatastrophen oder sonstigen außergewöhnlichen EreignissenKompenzácia škôd spôsobených prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami
Beihilfe zur Beseitigung von Schäden infolge von Naturkatastrophen oder sonstigen außergewöhnlichen Ereignissen;pomoci, ktorá bola poskytnutá na náhradu škody spôsobenej prírodnými katastrofami alebo mimoriadnymi udalosťami,
Wiederaufbau von durch Naturkatastrophen geschädigtem landwirtschaftlichen Produktionspotenzial sowie geeignete vorbeugende AktionenObnova potenciálu poľnohospodárskej výroby poškodenej živelnými pohromami a zavedenie adekvátnych preventívnych činností
Wiederaufbau eines durch Naturkatastrophen geschädigten landwirtschaftlichen Produktionspotenzials sowie Einführung geeigneter vorbeugender InstrumenteObnova potenciálu poľnohospodárskej produkcie zničenej prírodnými katastrofami a zavádzanie vhodných nástrojov prevencie