"Mittler" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Mittlersprostredkovateľ

Beispieltexte mit "Mittler"

Finanzielle Kapitalgesellschaften, die nicht finanzielle Mittler sind oder Kredit- und Versicherungshilfstätigkeiten ausübenIné finančné korporácie ako finanční sprostredkovatelia a finančné pomocné inštitúcie
In einem Direktmarkt werden sowohl Ausreichungs- als auch Wiederverkaufstransaktionen unabhängig und ohne Mittler ausgehandelt.Na organizovaných trhoch sa transakcie, tak prvotné ako aj transakcie ďalšieho predaja, dohadujú nezávisle bez sprostredkovateľa.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

mittlere Industriestredne veľké priemyselné odvetvie
mittleres Unternehmenstredné podnikanie
mittlere Führungskraftstredný manažment
mittlere Geschwindigkeit (km/h)Priemerná rýchlosť (km/h)
Entfernungsabhängige mittlere Verzögerungstredné spomalenie v závislosti od vzdialenosti.
Mittlere Bonität, durchschnittlich (CC3)Stredná úverová kvalita, priemerná (CC3)
mittlere Ausgangsleistung größer als 30 W,priemerný výkon viac ako 30 W;
Mittlerer Stromverbrauch der Ökoinnovation in Wje priemerná hodnota energie spotrebovanej ekologickou inováciou vo wattoch (W).
Mittlere Destillate (Kohle), Lösungsmittelextraktion, hydrogekracktDestiláty (uhoľné), stredné, z hydrokrakovania extraktu rozpúšťadlom;
Mittlere Destillate (Kohle), Lösungsmittelextraktion, hydrogekrackt, hydriertDestiláty (uhoľné), z hydrogenácie hydrokrakovaného stredného destilátu z extraktu rozpúšťadlom;
Mittlerweile unterliegen alle diese Unternehmen der üblichen Körperschaftsteuer.Tieto spoločnosti teraz podliehajú štandardnej dani z príjmu právnických osôb.
Mittlerweile sind dem Konsortium über 60 unabhängige europäische Reflexionsgruppen beigetreten.K sieti združenia sa od začiatku jeho činnosti pripojilo 60 európskych nezávislých odborných obcí.
Auswahl der teilnehmenden FinanzmittlerVýber zúčastnených finančných sprostredkovateľov
An nur einen Kreditgeber gebundene KreditvermittlerSprostredkovatelia úverov viazaní len na jedného veriteľa
Niederlassungsfreiheit und Dienstleistungsfreiheit für KreditvermittlerSloboda usadiť sa a sloboda poskytovať služby sprostredkovateľmi úverov
Naher und Mittlerer OstenStredný východ
Klein- und mittlere Industriemalé a stredné priemyselné odvetvia
kleine und mittlere Unternehmenmalé a stredné podniky
Behandlung kleiner und mittlerer Unternehmen,zaobchádzanie s malými a strednými podnikmi,
dm Entfernungsabhängige mittlere Verzögerungdm stredné spomalenie v závislosti od vzdialenosti.
Dazu könnten gegebenenfalls Vermittler zählen.Takýmito osobami môžu byť prípadne aj sprostredkovatelia.
Destillate (Erdöl), wasserstoffbehandelt, mittlere, mittelsiedendDestiláty (ropné), z hydrogenácie strednej benzínovej frakcie, so strednou teplotou varu;