"Marktpreis" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Marktpreistrhové ceny

Beispieltexte mit "Marktpreis"

repräsentativer Marktpreisreprezentatívna trhová cena
Marktpreis des Treibstoffs von 1000 USD/mT;1000 USD/MT,
Der Preis ist gewöhnlich der Marktpreis oder nahe am Marktpreis.Cena je zvyčajne trhovou cenou alebo cenou, ktorá sa blíži k trhovej cene.
Daher gab es noch keinen Markt für „Betriebs- und Wartungsarbeiten“ und folglich noch keinen Marktpreis.Preto ešte neexistoval žiadny trh „prevádzky a údržby“, a teda ani žiadna trhová cena.
Dazu vergleicht die Kommission den zwischen verbundenen Parteien berechneten Preis mit dem zugrunde liegenden Marktpreis.Aby tak mohla urobiť, porovná Komisia ceny účtované medzi prepojenými spoločnosťami so základnou trhovou cenou.
Der Marktpreis entsprechend der 2001 unterzeichneten OptionsvereinbarungTrhová cena opčnej zmluvy podpísanej v roku 2001
Wie hoch ist der durchschnittliche Marktpreis einer herkömmlichen Energieeinheit?Aká je priemerná trhová cena tradičnej energetickej jednotky?
Daher ist Thommessen der Auffassung, dass der Marktpreis gut dokumentiert gewesen sei.Spoločnosť Thommessen preto tvrdí, že trhová cena bola dobre zdokumentovaná.
Die Pilotaufträge könnten nicht als repräsentativ für den Marktpreis angesehen werden.To znamená, že pilotné zákazky sa nemôžu považovať za zákazky reprezentujúce trhovú cenu.
Da der zugrunde liegende Marktpreis verzerrt ist, kann die Kommission diese Prüfung nicht vornehmen.Keďže je domáca trhová cena skreslená, Komisia nemôže takéto overenie vykonať.
Bei dem Grundstücksverkauf könne eine staatliche Beihilfe vorliegen, falls er nicht zum Marktpreis erfolgt ist.Predaj pozemku by sa mohol klasifikovať ako štátna pomoc, ak by sa predaj neuskutočnil za trhovú cenu.
Angesichts sämtlicher Umstände ist die Überwachungsbehörde der Meinung, dass die Bauaufträge zum Marktpreis übertragen wurden.Po zvážení všetkých okolností je dozorný úrad toho názoru, že zákazky na výstavbu boli prevedené za trhovú cenu.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Weltmarktpreissvetová trhová cena
Stabilisierung der Marktpreise;stabilizácia trhových cien;
Nationaleinkommen zu MarktpreisenNárodný dôchodok (v trhových cenách)
Bruttoinlandsprodukt zu MarktpreisenHrubý domáci produkt v trhových cenách
M=Marktpreisbewertung / O=Modellpreisbewertung.M = oceňovanie trhovými cenami / O = oceňovanie na základe modelu.
Marktpreisdaten für langfristige bilaterale VerträgeÚdaje o trhových cenách v prípade dlhodobých bilaterálnych zmlúv
Verwendung von Marktpreisnotierungen DritterPoužívanie kótovaných cien poskytnutých tretími stranami
Diese Preise entsprachen den Weltmarktpreisen.V uvedených cenách sa premieta úroveň medzinárodných cien.
Für viele Waren gibt es beobachtbare Marktpreise.Pre mnoho komodít sú k dispozícii zistiteľné trhové ceny.
das Aggregat „BSP zu Marktpreisen“ und dessen Bestandteile,agregovaný HNP v trhovej cene a jeho zložky,
Die Inlandspreise folgen in ihrer Entwicklung den Weltmarktpreisen.Domáce ceny sú ovplyvnené vývojom medzinárodných cien.
Maßnahmen zur Erleichterung der Feststellung der Marktpreisentwicklung;zjednodušuje zaznamenávanie vývoja trhových cien;
Die Forschungseinrichtung erbringt ihre Dienstleistung zum Marktpreis, odervýskumná organizácia poskytuje svoje služby za trhovú cenu alebo