"Mangel" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Mangelnedostatok

Beispieltexte mit "Mangel"

Mangel an Arbeitskräftennedostatok pracovnej sily
Die Verordnung (EG) Nr. 717/2007 war ein geeignetes Mittel, diesen Mangel zu beheben.Nariadenie (ES) č. 717/2007 bolo vhodným prostriedkom na nápravu tejto situácie.
Wird ein Mangel an Aufmerksamkeit festgestellt, sind geeignete Gegenmaßnahmen zu treffen.V prípade zistenia nedostatočnej bdelosti sa použijú vhodné protiopatrenia.
In einem solchen Fall darf der Mangel während eines Zeitraums von bis zu drei Jahren fortbestehen.V takom prípade môže nedostatok pretrvávať najviac tri roky.
Die Mängelbeseitigungsmaßnahmen gelten für alle Fahrzeuge, die denselben Mangel aufweisen könnten.Nápravné opatrenia sa vyťahujú na všetky vozidlá pravdepodobne postihnuté rovnakou poruchou.
Der Mangel an Arbeitskräften ist weiterhin ein Problem, das jedoch durch die stärkere Zuwanderung gemildert wird.Nedostatok pracovnej sily zostáva aj naďalej problémom, hoci ho zmierňuje zvýšené prisťahovalectvo.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

mangelhaftes Produktchybný výrobok
Aufgegeben wegen Wassermangel.Opustený z dôvodu absencie vody.
Mangelnde Bereitschaft zur MitarbeitOdmietnutie spolupráce
Mangelnder Zugang zu Rohstoffen und vertikale IntegrationNedostatočný prístup k surovinám a vertikálna integrácia
Mangelhaftes Kontrollsystem für die Beihilfefähigkeit der BegünstigtenSlabý systém kontrol oprávnenosti príjemcov
Mangelnde Bereitschaft zur Mitarbeit und Zugrundelegung der verfügbaren InformationenNedostatočná spolupráca a využitie dostupných faktov
Mangels Bereitschaft der Parteien zur Mitarbeit wurden keine Kontrollbesuche durchgeführt.Vzhľadom na nespoluprácu strán sa nevykonali žiadne overovacie návštevy.
Mangels Mitarbeit muss davon ausgegangen werden, dass auch alle anderen ausführenden Hersteller solche Subventionen in Anspruch nehmen könnten.Pri absencii spolupráce je nutné usudzovať, že každý iný vyvážajúci výrobca by rovnako využíval takéto subvencie.
Zwangsgelder bei mangelnder Bereitschaft zur ZusammenarbeitPenále za nespoluprácu
In Riga bestehen ein Arbeitskräftemangel und Qualifikationsdefizite.V Rige je pritom nedostatok pracovnej sily a kvalifikovaných pracovníkov.
In Ermangelung neuer Informationen wird diese Beschreibung bestätigt.Keďže neexistujú žiadne nové informácie, tento popis sa týmto potvrdzuje.
Aufgrund der mangelnden Mitarbeit war ein Vergleich je Warentyp nicht möglich.Vzhľadom na nezáujem o spoluprácu nebolo porovnanie podľa druhu výrobku možné.
Gravierender Nahrungsmangel geht in der Union mit erheblicher Lebensmittelverschwendung einher.Popri vážnej potravinovej deprivácii v Únii dochádza aj k výraznému plytvaniu potravinami.
Die interessierten Parteien werden über die Folgen einer mangelnden Bereitschaft zur Mitarbeit unterrichtet.Zainteresované strany musia byť upozornené na dôsledky odmietnutia spolupráce.
Aufgrund der mangelnden Mitarbeit konnten die ungenutzten Produktionskapazitäten nicht exakt ermittelt werden.Vzhľadom na nezáujem o spoluprácu nebolo možné stanoviť presnú nevyužitú kapacitu.