"Management" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Managementmanažment

Beispieltexte mit "Management"

Management by Objectivesmanažérske plánovanie
Management und FinanzkontrolleRiadenie a finančná kontrola
Management von WerkstoffkomponentenNakladanie so zložkami materiálov
Management des CCR – Grundsätze, Verfahren und SystemeRiadenie CCR – stratégie, postupy a systémy
Management von gelösten Gasen in Wein mittels MembrankontaktorenRiadenie obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov
Management von Vermögenswerten im Rahmen von EntlastungsmaßnahmenSpráva aktív, na ktoré sa vzťahujú opatrenia týkajúce sa odbremenenia aktív
Management der Kompetenzen des Personals für die zugewiesenen speziellen Aufgaben;riadenie spôsobilosti personálu na špecifické pridelené úlohy;
Management von Aufträgen und Kundenbeschwerden sowie Gewährleistung von zeitnahen Korrekturmaßnahmen.spravovanie zákaziek a sťažností zákazníkov a zabezpečovanie včasného prijatia nápravných opatrení.
Management von Humanressourcen vor der Einstellung, während des Arbeitsverhältnisses und nach Beendigung des Arbeitsverhältnisses;riadenie ľudských zdrojov pred začatím zamestnania, počas zamestnania a po ukončení zamestnania;
Back-Office (Group Operations) inkl. Collateral Managementprevádzka interného oddelenia (skupinové operácie) vrátane správy kolaterálov;
Das Schiffsmanagement umfasst im Wesentlichen drei Kategorien von Dienstleistungen: Besatzungsmanagement, technisches Management und kommerzielles Management.Služby správy lodí možno rozdeliť do troch kategórií: správa posádky, technická správa a obchodná správa.
Innovatives Management & DienstleistungenInovačné riadenie a služby
die Periode, für die das Management Cashflows prognostiziert hat.obdobie, na ktoré vedenie projektovalo peňažné toky,
das Management von gelösten Gasen in Wein mittels Membrankontaktoren.“riadenie obsahu plynu rozpusteného vo víne prostredníctvom membránových kontaktorov.“
CRM-Schulung (Crew Resource Management — effektives Arbeiten als Besatzung)Výcvik v optimalizácii činnosti posádky (CRM)
Ähnliche Asset Management Aktivitäten, die nicht ausdrücklich erwähnt sind.podobné činnosti súvisiace so správou aktív, ktoré nie sú výslovne uvedené.
Verwaltungs-, Leitungs- und Aufsichtsorgan und oberes Management — InteressenkonflikteKonflikty záujmov na úrovni správnych, riadiacich a dozorných orgánov a vrcholového vedenia
Voraussetzungen für steuerliche Vergünstigungen für technisches Management und BesatzungsmanagementPodmienky spôsobilosti platné pre technických správcov a správcov posádok

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Managementausbildungmanažérske vzdelávanie
Managementtechniktechniky riadenia
Dokumentenmanagementspráva dokumentov
Wissensmanagementriadenie vedomostí
Management-Informationssystemriadiaci informačný systém
wissenschaftliches Risikomanagementcindynika
TEIL B: FlugverkehrsmanagementČASŤ B: Manažment letovej prevádzky
Risikoprävention und RisikomanagementPrevencia a riadenie rizík
Änderungen am ManagementsystemZmeny v systéme riadenia
Datenmanagement und -aufbewahrungRiadenie záznamov a uchovávanie údajov
Format der RisikomanagementpläneFormát plánu riadenia rizík
Gebiete des Küstenzonenmanagementszóna riadenia pobrežnej oblasti
Akkreditierungsprogramm und ManagementberichtAkreditačný pracovný program a správa manažmentu
Managementdienste für Postversandstellen (Dienste vor und nach dem Versand, wie beispielsweise „Mailroom Management“),služby riadenia zásielkových služieb (služby, ktoré predchádzajú alebo nasledujú po odoslaní, vrátane služieb riadenia podateľní tzv. mailroom management services),
Ausführung, Lieferung und ProzessmanagementVykonávanie transakcií, dodávky a riadenie procesov
Datenanforderungen für das FischereimanagementPožiadavky na údaje pre riadenie rybárstva
Organisationsstrukturen für das CCR-ManagementOrganizačné štruktúry pre riadenie CCR
Normen für Qualitätssicherung und UmweltmanagementNormy zabezpečenia kvality a normy environmentálneho manažérstva
Zusätzliche Anforderungen für das BesatzungsmanagementĎalšie požiadavky týkajúce sa správcov posádok
Artikel 62: Normen für Qualitätssicherung und UmweltmanagementČlánok 62: Normy zabezpečenia kvality a normy environmentálneho manažérstva
Artikel 81: Normen für Qualitätssicherung und UmweltmanagementČlánok 81: Normy zabezpečenia kvality a normy environmentálneho manažérstva
Anforderungen an das RisikomanagementsystemPožiadavky na systém riadenia rizika
die Entwicklung von Qualitätsmanagementsystemenvývoj systémov riadenia kvality
die Wirksamkeit des Sicherheitsmanagementsystems,efektívnosti systému riadenia bezpečnosti;
Krisenpräventions- und -managementmaßnahmen betreffendopatrenia súvisiace s predchádzaním krízam a s krízovým riadením týkajúce sa:
die Einführung interoperabler Verkehrsmanagementsysteme;zavádzania interoperabilných systémov riadenia dopravy;
Berichte über Umweltbetriebsprüfungen und Managementbewertungen;záznamy o auditoch a preskúmania manažmentom,
Freiberufliche Dienstleistungen und ManagementberatungsberatungsleistungenSlužby odborného a manažérskeho poradenstva