"Mali" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

MaliMali

Beispieltexte mit "Mali"

Mali (frühere Flaggen: Nigeria, Togo, Äquatorialguinea, Bolivien, Namibia [CCAMLR])Mali (predchádzajúce vlajky: Nigéria, Togo, Rovníková Guinea, Bolívia, Namíbia [CCAMLR])
Für die Republik MaliZa Malijskú republiku
Planung und Einleitung der EUTM MaliPlánovanie a začatie misie EUTM Mali
Sicherheit der EUTM Mali und MilitärpolizeiBezpečnosť EUTM Mali a vojenská polícia
Die Einrichtungen der EUTM Mali sind unverletzlich.Zariadenia EUTM Mali sú nedotknuteľné.
Der amtliche Schriftverkehr der EUTM Mali ist unverletzlich.Úradná korešpondencia EUTM Mali je nedotknuteľná.
Vorrang haben zunächst Mali und seine langfristige Stabilisierung und die regionalen Dimensionen des dortigen Konflikts.Počiatočnou prioritou je Mali a jej dlhodobá stabilizácia a regionálne rozmery tamojšieho konfliktu.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Zollformalitätcolné formality
SomaliaSomálsko
Verwaltungsformalitätadministratívne formality
erstmalige Beschäftigungprvé pracovné miesto
ehemaliger Kriegsteilnehmervojnový veterán
Erstmalig aufgezeichnet am:Dátum začatia záznamov:
ehemalige sozialistische Länderbývalé socialistické krajiny
Geburtsort: Mogadischu, Somalia.Miesto narodenia: Mogadišo, Somálsko.
Vereinfachung der Zollformalitätenzjednodušovanie formalít
Überprüfung der KostenoptimalitätsberechnungenPreskúmanie výpočtov nákladovej optimálnosti
Malik besitzt Unternehmen in Japan und reist häufig aus geschäftlichen Gründen nach Dubai und Japan.Malik vlastní podniky v Japonsku a často navštevuje Dubaj a Japonsko v obchodných záležitostiach.
Malik Noorzai ist ein in Pakistan lebender Geschäftsmann, der finanzielle Unterstützung für die Taliban bereitgestellt hat.Malik Noorzai je obchodník so sídlom v Pakistane, ktorý poskytuje finančnú podporu Talibanu.
Einmalige Referenznummer der UnterlageJedinečné referenčné číslo dokumentu
Grundsatz der „einmaligen“ BeihilfeZásada „jedenkrát a naposledy“
Ehemaliger Sekretär des Sicherheitsrates.Bývalý tajomník bezpečnostnej rady.
Ehemalige jugoslawische Republik Mazedonien:Bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko;
Premierminister und ehemaliger Gesundheitsminister.Predseda vlády a bývalý minister zdravotníctva.
Ehemaliger Hauptstellvertreter des Polizeikommissars.Bývalý prvý námestník policajného riaditeľa.
Erstmalige Anwendung Internationaler RechnungslegungsvorschriftenPrvé uplatnenie medzinárodných štandardov finančného výkazníctva (IFRS)