"Lebensmittelsicherheit" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Lebensmittelsicherheitbezpečnosť potravín

Beispieltexte mit "Lebensmittelsicherheit"

LEBENSMITTELSICHERHEIT SOWIE VETERINÄR- UND PFLANZENSCHUTZPOLITIKBEZPEČNOSŤ POTRAVÍN A VETERINÁRNA A RASTLINOLEKÁRSKA POLITIKA
Europäische Behörde für LebensmittelsicherheitEurópsky úrad pre bezpečnosť potravín
Umwelt, Volksgesundheit und LebensmittelsicherheitŽivotné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
Rolle der Europäischen Behörde für LebensmittelsicherheitÚloha Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín
Vorschriften für Tier- und Pflanzengesundheit und Lebensmittelsicherheit.zdravie zvierat, rastlín alebo potravinová bezpečnosť;
Futter- und Lebensmittelsicherheit und verbundene TätigkeitenBezpečnosť potravín a krmív a s tým spojené činnosti
Lebensmittelqualität, Lebensmittelsicherheit und gesunde Ernährung;kvality potravín, bezpečnosti potravín a zdravej výživy;
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit — Beitrag zu Titel 3Európsky úrad pre bezpečnosť potravín – Príspevok na hlavu 3
nach Anhörung der Europäischen Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA),po porade s Európskym úradom pre bezpečnosť potravín (EFSA),
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit wurde von dem Antrag unterrichtet.Európsky úrad pre bezpečnosť potravín bol o žiadosti informovaný.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit hat die Verwendung von Extrakt aus Rosmarin als Lebensmittelzusatzstoff bewertet [3].Európsky úrad pre bezpečnosť potravín posúdil používanie extraktov z rozmarínu ako prídavnej látky v potravinách [3].
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) bewertete die Sicherheit von Polyglycitolsirup zur Verwendung als Lebensmittelzusatzstoff [3].Európsky úrad pre bezpečnosť potravín zhodnotil bezpečnosť polyglycitolového sirupu, ak sa použije ako prídavná látka v potravinách [3].

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Es sind Pflanzengesundheits-, Lebensmittelsicherheits- und sonstige Sicherheitsanforderungen festzulegen.Musia byť zaručené požiadavky zdravia rastlín, potravinovej bezpečnosti a iné bezpečnostné požiadavky.
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit; Modification of the existing MRLs for tebuconazole in pulses.Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Úprava existujúcich MRL pre tebukonazol v suchých strukovinách.
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit; Modification of the existing MRLs for fludioxonil in various leafy crops.Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Úprava existujúcich MRL fludioxonylu v rôznych listnatých plodinách.
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit, The food classification and description system FoodEx 2 (draft-revision 1).Európsky úrad pre bezpečnosť potravín: Systém klasifikácie a opisu potravín FoodEx 2 (návrh revízie 1).
Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit; Modification of the existing MRLs for fludioxonil in cucurbits inedible peel and radishes.Európsky úrad pre bezpečnosť potravín; Úprava existujúcich MRL fludioxonylu v tekvicovitých s nejedlou šupou a reďkovkách.
Ernährungs- und Lebensmittelsicherheit, nachhaltige Land- und Forstwirtschaft, marine, maritime und limnologische Forschung und BiowirtschaftPotravinová bezpečnosť, udržateľné poľnohospodárstvo a lesné hospodárstvo, morský, námorný výskum a výskum v oblasti vnútrozemských vôd a biohospodárstvo
Herbeiführung deutlicher Verbesserungen hinsichtlich der Lebensmittelsicherheit und der Pflanzenschutz- und Veterinärkontrollen im Einklang mit den EU-Erfordernissen.Dosiahnuť podstatné zlepšenie v oblasti potravinovej bezpečnosti a fytosanitárnych a veterinárnych podmienok v súlade s požiadavkami EÚ.


Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System
Übersetzungsbüro seit 2003
ISO 9001 zertifiziertes QM-System