"Landeswährung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

Landeswährungnárodná mena

Beispieltexte mit "Landeswährung"

Feld 12 Wert in Landeswährung: Angabe des Wertes des Kulturgutes in einer Landeswährung.Odsek 12 Hodnota v národnej mene: Uveďte hodnotu tovaru v národnej mene.
Positionen in der Landeswährung und in ausländischer WährungPoložky v domácej a cudzej mene
Der in den Absätzen 1 und 2 definierte Warenwert ist in Landeswährung anzugeben.Hodnota tovarov definovaných v odsekoch 1 a 2 musí byť vyjadrená v národnej mene.
Angabe, ob das Rating in der Landeswährung oder in einer Fremdwährung ausgedrückt ist.Identifikuje, či bol rating uvedený v miestnej alebo cudzej mene.
Zentralbanken und nicht zentralstaatlichen öffentlichen Stellen in der Landeswährung der Zentralbank bzw. der jeweiligen öffentlichen Stelle,centrálnymi bankami a subjektmi verejného sektora, ktoré nepatria k ústrednej vláde, v domácej mene centrálnej banky a subjektov verejného sektora;
Die Transfervorschriften des Landes des Kreditnehmers müssen die Rückzahlungspflicht des Kreditnehmers unberührt lassen, die in Landeswährung ausgedrückt ist.Predpisy o prevode uplatniteľné v krajine dlžníka by nemali mať vplyv na povinnosti dlžníka týkajúce sa splátok, ktoré zostanú v miestnej mene.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Gesamtkosten für Tests während des Berichtszeitraums (Landeswährung)Celkové náklady na testovanie, ktoré vznikli počas obdobia, za ktoré sa predkladá správa (národná mena)
Wert des angewandten Landeswährungsfaktors (Local Currency Factor, LCF)hodnota použitého financovania v miestnej mene