"Lagerung" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

Lagerungskladovanie

Beispieltexte mit "Lagerung"

Lagerung (falls zutreffend)Skladovanie (v prípade potreby)
Dauer der LagerungTrvanie colného režimu skladovanie
Lagerung durch private Marktteilnehmer;skladovanie súkromnými hospodárskymi subjektmi;
Lagerung und Handhabung von Rohmaterialien und ProduktenSkladovanie surovín a výrobkov a manipulácia s nimi
Sensibilisierungskampagnen, welche den nachhaltigen Verbrauch fördern, mit dem Schwerpunkt auf der Verschwendung von Nahrungsmitteln und ihrer optimalen Lagerung.Kampane na zvyšovanie informovanosti podporujúce udržateľnú spotrebu so zameraním na potravinársky odpad a optimálne skladovanie potravín.
Produkte – Lagerung und Bereitstellung;výrobky – uskladnenie a príprava,
Brennstoffe – Lagerung und Aufbereitung;palivá – uskladnenie a príprava,
Rohmaterialien – Lagerung und Aufbereitung;suroviny – uskladnenie a príprava,
Wasserpumpe mit axialem Eintritt, eigene Lagerung (ESOB)vodné čerpadlo s axiálnym vstupom s vlastným ložiskom (ESOB),
Durchfuhr und Lagerung bestimmter zusammengesetzter ErzeugnisseTranzit a skladovanie určitých zložených produktov
Betrifft: Beförderung ortsfester Tanks zur Lagerung von LPG (18).Predmet: Preprava stacionárnych skladovacích nádrží na skvapalnený ropný plyn (18).
Dazu gehören Einzelangaben hinsichtlich Produktion, Verpackung, Lagerung und/oder Versand.Zahŕňa to podrobné informácie o výrobe, balení, skladovaní a/alebo expedícii.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Abfalllagerunguskladnenie odpadu
Waffenlagerungskladovanie zbraní
Lebensmittellagerunguskladnenie potravy
Unternehmensverlagerungprevod podniku
Auslagerungvyužívanie vonkajších zdrojov
unterirdische Abfalllagerungpodzemné uskladnenie odpadu
Radarbilddarstellung und -überlagerungPrezentácia a prekrývanie radarových zobrazení
dynamischem Linien- Überlagerungssystem,systém „Dynamic overlay lines“,
Einzelheiten zu Auslagerungsvereinbarungen;údaje o akýchkoľvek opatreniach týkajúcich sa externého zabezpečovania činností;
Lagerungsstabilität, Stabilität und HaltbarkeitStabilita pri skladovaní, stabilita a skladovateľnosť
Lagerungsbedingungen und Haltbarkeit des Biozidprodukts unter normalen Lagerungsbedingungen;podmienky skladovania a trvanlivosť biocídneho výrobku za bežných skladovacích podmienok;
Bedingungen für eine kontrollierte Entsorgung einschließlich der Eluierbarkeit bei DeponielagerungPodmienky regulovaného vypúšťania vrátane kvality vylúhovania
Tag der Ein- und der Auslagerung;dátumy uskladnenia a vyskladnenia;
Unterrubrik V.4 „Reifung und LagerungPodpoložka V.4. Dozrievanie a uchovávanie
Die Auslagerung muss partienweise erfolgen.Vyskladnenie sa vykonáva v celých skladovacích dávkach.
Beurteilung der Immissionskonzentrationen und der AblagerungsratenHodnotenie koncentrácií v okolitom ovzduší a rýchlostí depozície
Geschlossene Lagerungssysteme mit automatischen Fördervorrichtungen:Využitie uzavretých skladovacích priestorov s automatickým manipulačným systémom:
Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnisse, auch chemisch modifiziertKondenzačné alebo preskupené polymerizačné produkty, tiež chemicky modifikované
aus Kondensationspolymerisations- und Umlagerungspolymerisationserzeugnissen, auch chemisch modifiziertZ kondenzačných alebo preskupených polymerizačných produktov, tiež chemicky modifikovaných