"Länder" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

LänderKrajiny

Beispieltexte mit "Länder"

ehemalige sozialistische Länderbývalé socialistické krajiny
Länder der Pazifischen Gemeinschaftkrajiny Tichomorského spoločenstva
Länder und Gebiete Nordafrikas, andere Länder AfrikasKrajiny alebo územia severnej Afriky, ostatné africké krajiny.
Länder der EFTA, die Mitglied des EWR-Abkommens sind, gemäß jenem Abkommen;krajiny EZVO, ktoré sú zmluvnou stranou Dohody o EHP, v súlade s uvedenou dohodou;
Länder [1], die nach der allgemeinen Regelung nach Artikel 1 Absatz 2 Buchstabe a begünstigt sindZvýhodnené krajiny [1]podľa všeobecného opatrenia uvedeného v článku 1 ods. 2 písm. a)
Ausfuhrverkäufe in andere LänderVývoz do iných miest určenia
mittel- und osteuropäische Länderkrajiny strednej a východnej Európy
Nur für bestimmte südamerikanische Länder.Len v prípade niektorých krajín Južnej Ameriky.
Gruppe der am stärksten industrialisierten Länderskupina vedúcich priemyselných krajín
Pflicht zur Mitarbeit für APS+-begünstigte LänderPovinnosť spolupracovať pre zvýhodnené krajiny podľa VSP+
Organisation der arabischen Erdöl exportierenden LänderOrganizácia arabských krajín vyvážajúcich ropu
Ausfuhrnotifikation an Vertragsparteien und sonstige LänderOznámenia o vývoze zasielané zmluvným stranám dohovoru a iným krajinám
überseeische Länder und Gebietezámorské krajiny a územia
Drei Länder pro Projekt im Jahr 2011Tri krajiny pripadajúce na projekt v roku 2011
Nicht spezifizierte Länder und Gebietenešpecifikované krajiny a územia
Naher und Mittlerer Osten, andere Länder AsiensBlízky a Stredný východ, ostatné ázijské krajiny.
Ausfuhrverkäufe in andere Länder in SüdostasienVývoz do iných krajín v Juhovýchodnej Ázii
Förderfähige Länder [1]des Schemas nach Artikel 3Oprávnené krajiny [1]v rámci systému uvedeného v článku 3
MOEL (Mittel- und osteuropäische Länder oder Gebiete)Krajiny alebo územia strednej a východnej Európy (CEEC)

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Ausländerrechtpráva cudzincov
Ausländerbildungvzdelávanie cudzincov
Ostblockländerkrajiny východného bloku
Länderfinanzenregionálne financie
Kaukasusländerkaukazské krajiny
Länder/Einfuhren (in t)Krajiny/dovoz v tonách
Ländercode des Herstellers;kód krajiny výrobcu;
Länderübergreifende politische ZusammenarbeitNadnárodná spolupráca v oblasti politík
Kartenübersicht für NachbarländerPrehľadné znázornenie výberu máp pre susedné krajiny
Handel nach Ländernobchod podľa krajiny
Einreise von Ausländernprijatie cudzincov
Handel nach Ländergruppenobchod podľa skupín krajín
Einfuhren aus DrittländernDovoz z tretích krajín
Ausstellungsbehörden in DrittländernVydávajúce orgány v tretích krajinách
Ländercode des Mitgliedstaats des Verbrauchskód krajiny členského štátu spotreby
Länder, für die Antidumpingmaßnahmen geltenKrajiny, na ktoré sa vzťahujú antidumpingové opatrenia
Länderratings und Ratings öffentlicher FinanzenRatingy krajín a ratingy verejných financií
Länder, die nicht nachhaltigen Fischfang zulassenKrajiny, ktoré umožňujú neudržateľný rybolov
Länder, für die keine Notifikation erforderlich istKrajiny, pre ktoré nie je potrebné oznámenie
Ländercode des bewerteten Emittenten oder Instruments.Kód krajiny hodnoteného emitenta alebo nástroja.
Länderrisikokoeffizient der Länderrisikokategorie i (i = 1-7)koeficient rizika krajiny v kategórii rizika krajiny i (i = 1 – 7)
im Fall der Ausfuhr in Drittländerv prípadoch, kedy je zviera vyvezené do tretej krajiny:
Preise bei der Ausfuhr in DrittländerCeny vývozu do tretích krajín
Untergliederung in die einzelnen EU-LänderČlenenie podľa jednotlivých krajín pre všetky krajiny Únie
Ausfuhren aus Südafrika in andere BestimmungsländerVývoz z Južnej Afriky do iných destinácií
Wissenschaftliche und technische Unterstützung für EntwicklungsländerVedecká a technická pomoc pre rozvojové krajiny
Heranführungsinstrument Sapard — Abschluss der Heranführungshilfen für acht BeitrittsländerPredvstupový nástroj Sapard – Ukončenie predvstupovej pomoci vzťahujúcej sa na osem kandidátskych krajín
Berichterstattung über die finanzielle und technologische Unterstützung für EntwicklungsländerNahlasovanie informácií o finančnej a technologickej podpore poskytovanej rozvojovým krajinám
Einfuhren aus anderen LändernDovoz z iných krajín
der Zusammenarbeit mit Drittländern,spolupráci s tretími krajinami;
Einfuhren aus den betroffenen LändernDovoz z príslušných krajín
geltende Einstufung des Länderrisikos,uplatniteľná kategorizácia krajín podľa rizika,
Zusammenarbeit mit benachbarten DrittländernSpolupráca so susednými tretími krajinami
Ausnahmeregelung für Fleisch aus DrittländernVýnimka pre mäso z tretích krajín
Kandidatenländer und potenzielle Kandidatenländer,kandidátske a potenciálne kandidátske krajiny,