"Kriminalität" auf Slowakisch


Kriminalitätzločin


Beispieltexte mit "Kriminalität"

Eindämmung der Kriminalitätprevencia delikvencie
Weitere Verstärkung der Korruptionsbekämpfung und der Bekämpfung der organisierten KriminalitätĎalej zintenzívňovať boj proti korupcii a organizovanému zločinu
Center to Investigate Organized Crime – Zentrale Ermittlungsstelle für organisierte KriminalitätCentrum pre vyšetrovanie organizovanej trestnej činnosti
Gewährleistung der Anwendung der Instrumente der Vereinten Nationen gegen die organisierte Kriminalität.Zabezpečiť vykonávanie nástrojov OSN zameraných na boj proti organizovanému zločinu.
Verstärkung der Ausbildungsmaßnahmen zur Bekämpfung neuer Kriminalitätsformen, einschließlich der Computerkriminalität und der grenzübergreifenden Kriminalität.Zlepšiť školenie zamerané na boj proti novým formám trestnej činnosti, vrátane počítačovej a cezhraničnej trestnej činnosti.
Technische Übersetzungen für höchste Qualitätsansprüche

Bekämpfung der organisierten Kriminalität und der KorruptionBoj proti organizovanej trestnej činnosti a korupcii
Interregionales Forschungsinstitut der Vereinten Nationen für Kriminalität und RechtspflegeMedziregionálny výskumný inštitút OSN kriminality a justície
Verstärkung der Koordinierung zwischen den an der Bekämpfung der organisierten Kriminalität beteiligten Exekutivbehörden.Posilniť spoluprácu medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, ktoré sa podieľajú na boji proti organizovanému zločinu.
dem Europäischen Polizeiamt (Europol) zum Austausch von Informationen über grenzüberschreitende Kriminalität für das europäische Lagebild;s Európskym policajným úradom (Europol) s cieľom výmeny informácií o cezhraničnej trestnej činnosti, ktoré sa zahrnú do európskeho situačného prehľadu;
Zusammenarbeit und Informationsaustausch zwischen Vollzugsbehörden, Ministerien und Gesetzgebungsorganen, die an der Bekämpfung der organisierten Kriminalität beteiligt sind.Zabezpečiť spoluprácu a výmenu informácií medzi orgánmi činnými v trestnom konaní, ministerstvami a zákonodarcami podieľajúcich sa na boji proti organizovanému zločinu.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Jugendkriminalitätzločinnosť mládeže
Computerkriminalitätpočítačová kriminalita
eine Teilschicht grenzüberschreitende Kriminalität;podvrstva týkajúca sa cezhraničnej trestnej činnosti;
Organisierte Kriminalität, Drogen, Korruption und TerrorismusOrganizovaný zločin, drogy, korupcia a terorizmus
Kfz-Kriminalität kann mit schweren Formen der Gewalt einhergehen.Trestná činnosť súvisiaca s vozidlami môže byť spojená s vážnymi formami násilia.
Bekämpfung von organisierter Kriminalität, Menschenhandel, Drogenhandel und Geldwäsche:Boj proti organizovanému zločinu, nezákonnému obchodovaniu, drogám a praniu špinavých peňazí:
Stellvertretender Leiter des KGB mit Zuständigkeit für Wirtschaftskriminalität und Korruptionsbekämpfung.Námestník riaditeľa KGB zodpovedný za boj proti hospodárskej trestnej činnosti a korupcii.
Für die Bekämpfung der Kfz-Kriminalität sind die Strafverfolgungsbehörden der Mitgliedstaaten zuständig.Potláčanie trestnej činnosti súvisiacej s vozidlami je vec pre orgány činné v trestnom konaní členských štátov.
In Serbien: verstärkter Aufbau von Kapazitäten im Innenministerium (Unterabteilung Organisierte Kriminalität).V Srbsku: Posilniť kapacity na ministerstve vnútra (hlavne útvaru pre organizovaný zločin).