"Kraftstoff" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch

Kraftstoffmotorové palivo

Beispieltexte mit "Kraftstoff"

Kraftstoff für PKW und MehrzweckfahrzeugePohonná látka pre osobné a viacúčelové automobily
Kraftstoff für Fahrzeuge zur GüterbeförderungPohonná látka pre dopravné prostriedky na prepravu tovaru
Kraftstoff (Trip Fuel) für den Rest des Flugs undpalivo na let na zostatok letu a
Kraftstoff für Maschinen und landwirtschaftliche ZugmaschinenPohonná látka pre stroje a poľnohospodárske traktory
Kraftstoff für Fahrzeuge zur Beförderung zahlender FahrgästePohonná látka pre dopravné prostriedky pre platiacich cestujúcich
Der verwendete Kraftstoff ist der handelsübliche Kraftstoff.Použije sa také palivo, ktoré je dostupné na trhu.
Innenvolumen des Behälters für gasförmigen Kraftstoff in m3vnútorný objem nádrže na plynné palivo, vyjadrený v m3
V Innenvolumen des Behälters für gasförmigen Kraftstoff in m3.V vnútorný objem nádrže na plynné palivo, vyjadrený v m3
Alle diese Prüfungen sind mit handelsüblichem Kraftstoff durchzuführen.Všetky tieto skúšky sa vykonajú s komerčným palivom.
Für einen Kraftstoff der Zusammensetzung CxHyOz lautet die allgemeine Formel:Pre palivo so zložením CxHyOz platí všeobecný vzorec:
Prozentualer Anteil von Wasserstoff am Kraftstoff (vom Hersteller angegebener Höchstwert):Percentuálny podiel vodíka v palive (maximálna hodnota stanovená výrobcom):
Prozentualer Anteil von Wasserstoff am Kraftstoff (vom Hersteller angegebener Höchstwert): …Percentuálny podiel vodíka v palive (maximálna hodnota stanovená výrobcom): …
Die Dauerhaltbarkeitsprüfung wird mit einem geeigneten handelsüblichen Kraftstoff durchgeführt.Skúška životnosti sa vykoná s vhodným komerčne dostupným palivom.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Alkoholkraftstoffmotorový lieh
Dieselkraftstoffdieselové palivo
Biokraftstoffbiopalivo
Die Kraftstoffverbrauchswerte sindHodnoty spotreby paliva sú tieto:
Kraftstoffverbrauch (Stadtfahrzyklus): … l/100 kmSpotreba paliva (mestské podmienky): … l/100 km
Kraftstoffmanagement während des Flugs — FlugzeugeRiadenie palivového systému počas letu – letúny
Kraftstoff- und Ballastmengen und Planung — BalloneZásoba a plánovanie paliva a záťaže – balóny
Kraftstoffmanagement während des Flugs — HubschrauberRiadenie palivového systému počas letu – vrtuľníky
Kraftstoffverbrauch (gewichtet, kombiniert) (l/100 km) (g)spotreba paliva (vážená, kombinovaná) (l/100 km) (g)
Kraftstoffverbrauch (außerstädtischer Fahrzyklus): … l/100 kmSpotreba paliva (mimomestské podmienky): … l/100 km
Kraftstoffeinfüllstutzen: verengter [9] Nichtzutreffendes streichen.Hrdlo palivovej nádrže: zúžený otvor/štítok [9] Nehodiace sa prečiarknite.
Für die Prüfung verwendeter BezugskraftstoffReferenčné palivo používané na skúšku
Vom Hersteller empfohlener Kraftstoff: …Palivo odporúčané výrobcom: …
Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 2výsledky merania emisií referenčného paliva 2
Emissionsmessergebnis für Bezugskraftstoff 3výsledky merania emisií referenčného paliva 3
Vorschriften für gasförmige BezugskraftstoffeŠpecifikácie plynných referenčných palív
Anforderungen hinsichtlich des KraftstoffspeichersPožiadavky na uloženie paliva
Elektronisches Motorsteuerungsgerät für Erdgas-KraftstoffanlagenElektronická motorová riadiaca jednotka pre palivové zariadenie NG
Elektronisches Motorsteuerungsgerät für Flüssiggas-KraftstoffanlagenElektronická motorová riadiaca jednotka pre palivové zariadenie LPG