"Käse" auf Slowakisch


Deutsch

Slowakisch Übersetzung

Käsesyr

Beispieltexte mit "Käse"

Käse und Quark/TopfenSyry a tvaroh
Käse und KäseerzeugnisseSyr a výrobky zo syra
Käse mit Schimmelbildung im Teigsyr typu rokfort
Käse und Quark/Topfen [39] [41]:Syry a tvaroh [38] [40]:
Käse und Quark/Topfen [44] [47] [37]:Syry a tvaroh [42] [45]:
Käse aller Art, gerieben oder in Pulverform:Strúhané alebo práškové syry všetkých druhov:
Käse aller Art, gerieben oder in Pulverform [46]:Strúhané alebo práškové syry všetkých druhov [46]:
Käse muss in der Gemeinschaft hergestellt worden sein und folgenden Anforderungen genügen:Syry musia byť vyrobené v spoločenstve a spĺňať nasledujúce požiadavky:
Käse mit der g. U. „Montasio“ wird aus Milch aus im Erzeugungsgebiet gelegenen Viehhaltungsbetrieben hergestellt.Syr s chráneným označením pôvodu „Montasio“ sa vyrába z mlieka pochádzajúceho z chovov nachádzajúcich sa v oblasti produkcie.
Der unter den Vertrag fallende Käse wird besonders markiert.Skladované syry sa označujú zvláštnou značkou.
Weiterverarbeitung (Verarbeitung von Milch zu Butter, Käse usw.)výrobky používané na ďalšie spracovanie (mlieko spracované na maslo, syr atď.).
Bakteriologische Sicherheit von Käse aus Rohmilch oder thermisierter MilchBakteriologická bezpečnosť syrov vyrobených zo surového alebo termizovaného mlieka
Der Beihilfebetrag für die private Lagerhaltung von Käse wird wie folgt festgesetzt:Výška pomoci na súkromné skladovanie syra je stanovená takto:
die bakteriologische Sicherheit von Käse aus Rohmilch oder thermisierter Milch zu ermitteln,posúdiť bakteriologickú bezpečnosť syrov vyrobených zo surového alebo termizovaného mlieka,
Blauschimmelkäse und anderer Käse mit Marmorierung des Teiges, hervorgerufen durch Penicillium roquefortiSyry s modrou plesňou a ostatné syry obsahujúce pleseň vytvorenú pôsobením Penicillium roqueforti
Blauschimmelkäse und anderer Käse mit Marmorierung des Teiges, hervorgerufen durch Penicillium roqueforti:Syry s modrou plesňou a ostatné syry obsahujúce pleseň vytvorenú pôsobením Penicillium roqueforti:

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Schnittkäsepolotvrdý syr
Hartkäsetvrdý syr
Weichkäsemäkký syr
Schafskäsesyr z ovčieho mlieka
Ziegenkäsesyr z kozieho mlieka
Name des Käses;názov syra,
Einwickeln des KäsesObaľovanie syra
Molkekäse, ausgenommen Manouri:Syry vyrobené zo srvátky, s výnimkou syra Manouri:
teilentrahmter Mozzarella-Käse 45čiastočne odstredený syr mozzarella 45
Käsefondues und Lebensmittelzubereitungen a.n.g.Syrové fondue a ostatné potravinové prípravky i. n.
Käse, gerieben oder in Pulverform, Käse mit Schimmelbildung im Teig und anderer Käse (ohne Frischkäse, Molkenkäse und Quark)Strúhaný, práškový, plesňový a ostatný netavený syr (s výnimkou čerstvého syra, srvátkového syra a tvarohu)
halbfettem Hartkäse < 2stredne tučného tvrdého syra < 2
Andere Käse, gerieben oder in PulverformOstatné strúhané alebo práškové syry
Ursprung und Herstellungsdatum des Käses;pôvod a dátum výroby syrov;
die Käsemenge, für die der Vertrag gilt;množstvo syra, na ktoré sa zmluva vzťahuje;
Anzahl und Gewicht der Käselaibe je Lagerpartie;počet syrov a ich hmotnosť, uvedené podľa skladovacej dávky;
Schmelzkäse, weder gerieben noch in Pulverform [46]:Tavené syry, iné ako strúhané alebo práškové [46]:
Hierzu zählen die Fleischverarbeitung, die Käseherstellung usw.Zahŕňa to spracovanie mäsa, výrobu syra atď.