"Irland" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
IrlandÍrsko

Beispieltexte mit "Irland"

Irland hat die Befischung dieses Bestands ab dem 1. August 2004 verboten.Írsko zakázalo loviť tieto zásoby od 1. augusta 2004.
Irland [4] Einschließlich aller Binnenwasser- und Küstengebiete seines Hoheitsgebiets.Írsko [4] Vrátane všetkých kontinentálnych a pobrežných oblastí v rámci tohto územia.
Irland und das Vereinigte Königreich werden zu den Sitzungen des Verwaltungsrats eingeladen.Írsko a Spojené kráľovstvo sú prizývaní k účasti na zasadnutiach riadiacej rady.
Irland hat die vom Antragsteller vorgelegten zusätzlichen Daten bewertet und einen Zusatzbericht erstellt.Írsko vyhodnotilo dodatočné údaje, ktoré predložil žiadateľ, a pripravilo doplňujúcu správu.
Irland erhält 16 vierteljährliche Lizenzen (mit der Möglichkeit einer Übertragung auf die Kategorie 7 bei fehlender Inanspruchnahme)Írsko má k dispozícii 16 štvrťročných povolení (v prípade nevyužitia je možný ich presun do kategórie 7).
Gemeinsame Erklärung zum Vereinigten Königreich und IrlandSpoločné vyhlásenie týkajúce sa Spojeného kráľovstva a Írska
Irland.V dôsledku toho, a bez toho, aby bol dotknutý článok 4 uvedeného protokolu, ustanovenia tohto rozhodnutia sa neuplatňujú na Írsko.
Irland.porovnávaciu analýzu kontroly poľnohospodárskych podnikov využívajúcich výnimku a poľnohospodárskych podnikov nevyužívajúcich výnimku v Írsku.
Ausgestellt in Irland seit 4.7.2007Vydávaný v Írsku od 4.7.2007
Dieser Beschluss ist an Irland gerichtet.Toto rozhodnutie je určené Írsku.
Pumpspeicher (Meerwasser) in Irland (Glinsk)Skladovanie v prečerpávacích vodných elektrárňach (s morskou vodou) v severozápadnom Írsku – Glinsk
Zusammenarbeit mit Irland und dem Vereinigten KönigreichSpolupráca s Írskom a Spojeným kráľovstvom
In Irland sind 93 % der landwirtschaftlichen Flächen Grünland.V Írsku je 93 % poľnohospodárskej pôdy určených na trávne porasty.
Irland beteiligen sich daher an diesem Beschluss.Spojené kráľovstvo a Írsko sa preto zúčastňujú tohto rozhodnutia.
Irland — Vereinigtes Königreich zwischen Srananagh (IE) und Turleenan (UK/Nordirland)Prepojovacie vedenie Írsko – Spojené kráľovstvo medzi Srananaghom (IE) a Turleenanom (Spojené kráľovstvo – Severné Írsko)

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

NordirlandSeverné Írsko
Regionen Irlandsírske regióny
Pumpspeicher in NordwestirlandSkladovanie v prečerpávacích vodných elektrárňach v severozápadnom Írsku
Klassen des Modells UK6 (Nordirland)Skupiny vzoru UK'6 (Severné Írsko)
Hoheitsgebiet Nordirlands: Larne Loughúzemie Severného Írska: záliv Larne Lough.
Anmerkungen Irlands zur Stellungnahme DritterPripomienky Írska k pripomienkam tretích strán
elektrische Girlanden aller Art (Position 9405);elektrické girlandy všetkých druhov (položka 9405);
Das Vereinigte Königreich Großbritannien und Nordirland:Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska:
Bedingungen für eine Beteiligung des Vereinigten Königreichs und IrlandsPodmienky účasti Spojeného kráľovstva a Írska
Irland/Vereinigtes Königreich)Fyzický reverzný tok v prepojovacom bode Moffat (Írsko/Spojené kráľovstvo)