"Interpol" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
InterpolInterpol

Beispieltexte mit "Interpol"

Beziehungen zwischen SIRENE-Büros und InterpolVzťahy medzi útvarmi SIRENE a Interpolom
Beziehungen zwischen SIRENE-Büros und Interpol [17]Vzťahy medzi útvarmi SIRENE a Interpolom [17]
Weitere Angaben: von Interpol ausgestellter internationaler Haftbefehl.Ďalšie informácie: Interpol vydal na neho medzinárodný zatykač.
Förderung der Zusammenarbeit mit Interpol und ähnlichen internationalen Organisationen, insbesondere durch eine bessere Nutzung ihrer Datenbanken.Podporovať spoluprácu s Interpolom a ostatnými medzinárodnými orgánmi činnými v trestnom konaní, najmä pomocou zlepšenej konzultácie ich databáz.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Vorrang von SIS-II-Ausschreibungen vor Interpol-AusschreibungenPriorita zápisov SIS II pred zápismi Interpolu
die emittierte Masse des Schadstoffs i in g/km, interpoliert für 160000 km.hmotnosť emisií znečisťujúcej látky i v gramoch na km interpolovaná na 160000 km.
Die Zwischenwerte werden durch lineare Interpolation aus den beiden benachbarten Werten berechnet.Stredové hodnoty sa vypočítavajú lineárnou interpoláciou medzi hraničnými hodnotami.
Eine Fläche, die den interpolierten Grundwasserspiegel oder eine andere Fläche für eine Gegend oder Region darstellt.Povrch, ktorý reprezentuje interpolovanú hladinu podzemnej vody alebo iného povrchu pre miestnu alebo regionálnu oblasť.
Liste der Codes zur Bezeichnung der Interpolationsmethoden, die zur Auswertung von Orthofoto-Coverages verwendet werden können.rými sa identifikujú metódy interpolácie, ktoré sa môžu použiť na hodnotenie ortometrických pokrytí.