"Interessenkonflikt" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Interessenkonfliktkonflikt záujmov

Beispieltexte mit "Interessenkonflikt"

sich in einem Interessenkonflikt befinden;nachádzajú v situácii konfliktu záujmov;
Handlungen, bei denen davon auszugehen ist, dass sie einen Interessenkonflikt darstellen, und VerfahrenKonanie, ktoré môže predstavovať konflikt záujmov a príslušné postupy
steht in keinem Interessenkonflikt in Bezug auf die juristische Person, der die nationale Agentur angehört.nie je v konflikte záujmov vo vzťahu k právnemu subjektu, ktorého súčasťou je národná agentúra.
Ferner sollten Handlungen definiert werden, bei denen davon auszugehen ist, dass sie einen Interessenkonflikt bewirken.Zároveň by sa malo vymedziť konanie, ktoré môže predstavovať konflikt záujmov.
Die Auswahl erfolgt auf transparente Weise, wird anhand objektiver Kriterien begründet und löst keinen Interessenkonflikt aus.Výber je transparentný, opodstatnený na základe objektívnych dôvodov a nevedie ku konfliktu záujmov.
Arbeitsverträge und sonstige Vereinbarungen mit internen Mitarbeitern, insbesondere hinsichtlich Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, Interessenkonflikt (Muster eines Standardvertrags beifügen)Pracovné zmluvy a iné dohody s internými pracovníkmi, predovšetkým pokiaľ ide o nestrannosť, nezávislosť, konflikt záujmov (priložiť štandardný vzor zmluvy)
Verträge und sonstige Vereinbarungen mit Unterauftragnehmern und externen Sachverständigen, insbesondere hinsichtlich Unparteilichkeit, Unabhängigkeit, Interessenkonflikt (Muster eines Standardvertrags beifügen)Zmluvy a iné dohody so subdodávateľmi a externými odborníkmi, predovšetkým pokiaľ ide o nestrannosť, nezávislosť, konflikt záujmov (priložiť štandardný vzor zmluvy)

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Interessenkonflikte und TransparenzKonflikt záujmov a transparentnosť
Artikel 57 InteressenkonflikteČlánok 57 Konflikt záujmov
Artikel 24: InteressenkonflikteČlánok 24: Konflikty záujmov
Artikel 42: InteressenkonflikteČlánok 42: Konflikty záujmov
Offenlegung von InteressenkonfliktenZverejnenie konfliktov záujmov
Nichtvorliegen von InteressenkonfliktenAbsencia konfliktu záujmov
Interessenkonflikte im Zusammenhang mit NebendienstleistungenKonflikty záujmov týkajúce sa doplnkových služieb
die potenziellen Interessenkonflikte in den Agenturen,prípadných konfliktoch záujmov v agentúrach,
die Zahl der überprüften Fälle von Interessenkonflikten,počet potvrdených prípadov konfliktu záujmov,
die Zahl der überprüften Fälle von Interessenkonflikten;počet overených prípadov konfliktov záujmu,
die Annahme eines Verhaltenskodexes bei Interessenkonflikten,prijíma kódex správania v súvislosti s konfliktom záujmov;
Bekämpfung von Bestechung und Verhinderung von InteressenkonfliktenBoj proti korupcii a predchádzanie konfliktom záujmov
eine Beschreibung jeglicher potenzieller Interessenkonflikte mit Dritten,akékoľvek potenciálne konflikty záujmov so spriaznenými tretími stranami;
gegebenenfalls Angaben zu aufgedeckten Interessenkonflikten und getroffenen Abhilfemaßnahmen.keď to prichádza do úvahy, zistené konflikty záujmov a následne prijaté opatrenia.