"Indonesien" auf Slowakisch


IndonesienIndonézia


Beispieltexte mit "Indonesien"

Luftfahrtunternehmen aus IndonesienLeteckí dopravcovia z Indonézie
Seit Juni 2002 gelten Antidumping- und Ausgleichsmaßnahmen gegenüber den Einfuhren von Ringbuchmechaniken mit Ursprung in Indonesien.Antidumpingové a vyrovnávacie opatrenia na dovoz MKV, ktoré pochádzajú z Indonézie, platia od júna 2002.
Ciliandra Perkasa, Jakarta, Indonesien („CPL“)Ciliandra Perkasa, Jakarta, Indonézia („CPL“),
Die Kommission sandte auch Herstellern in Indonesien Fragebogen zu.Komisia zaslala dotazníky tiež výrobcom v Indonézii.
Kein ausführender Hersteller in Indonesien übermittelte eine Antwort.Odpoveď nepredložil žiaden vyvážajúci výrobca v Indii.
Unsere Technik-Übersetzer übersetzen technische Dokumentationen für Maschinen- und Anlagenbauer. Höchste Qualität seit 2003!
Alle Formate · 50+ Sprachen
Anlagenbau Übersetzungen

Auch für diese Zwecke beabsichtigt die Kommission, Indonesien heranzuziehen.Komisia uvažuje o použití Indonézie aj na tento účel.
Bei der Untersuchung konnte kein echter Hersteller der untersuchten Ware in Indonesien ermittelt werden.Prešetrovaním sa nezistila existencia skutočného výrobcu výrobku, ktorý je predmetom prešetrovania, v Indonézii.
Dieselben Ausführer und Einführer schlugen Thailand, Indien und Indonesien als geeignetere Vergleichsländer vor.Tí istí vývozcovia a dovozcovia navrhli ako vhodnejšie analogické krajiny Thajsko, Indiu a Indonéziu.
Die ausführenden Hersteller in Indien und Indonesien werden von chinesischen ausführenden Herstellern kontrolliert.Pokiaľ ide o Indiu a Indonéziu, vyvážajúci výrobcovia v oboch týchto krajinách sú ovládaní čínskymi vyvážajúcimi výrobcami.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Die Untersuchung ergab, dass es in Indonesien einen Wettbewerbsmarkt für die gleichartige Ware gibt.V prešetrovaní sa zistilo, že v Indonézii existuje konkurenčný trh pre podobný výrobok.
Es hat sich also bestätigt, dass Waren chinesischen Ursprungs über Indien und Indonesien versandt werden.Existencia prekládok výrobkov čínskeho pôvodu cez Indiu a Indonéziu sa preto potvrdzuje.
Danach stiegen die als Ursprungserzeugnisse Indonesiens angemeldeten Einfuhren erheblich und erreichten im UZ 866 Tonnen.Po tomto dátume dovoz tovaru, ktorý bol deklarovaný ako tovar s pôvodom v Indonézii, podstatne vzrástol a predstavoval 866 ton počas DV.
Der indonesische Betrieb wurde 2002 geschlossen, und im UZ dieser Untersuchung wurden keine RBM aus Indonesien eingeführt.Indonézsky závod bol zatvorený v r. 2002 a počas OV súčasného prešetrovania sa nekonal žiaden dovoz MKV z Indonézie.
Fast alle Einfuhren, die im UZ aus Indonesien erfolgten, waren nach der Richtlinie über erneuerbare Energien zertifiziert.Takmer všetok dovoz z Indonézie počas OP bol certifikovaný podľa smernice RED.
Bei der Untersuchung wurden Beweise für Versandpraktiken über Indonesien und Indien und/oder für falsche Ursprungszeugnisse gefunden.Počas prešetrovania sa našli dôkazy o prekládke v Indii a Indonézii a/alebo o nesprávnych osvedčeniach o pôvode.
An der Untersuchung arbeiteten keine Hersteller/Ausführer von Rohrformstücken, Rohrverschlussstücken und Rohrverbindungsstücken mit Ursprung in Indonesien mit.Pri vyšetrovaní nespolupracovali žiadni výrobcovia, ani vývozcovia tvaroviek rúr alebo rúrok s pôvodom v Indonézii.