"Haushaltsverfahren" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Haushaltsverfahrenrozpočtové pravidlá

Beispieltexte mit "Haushaltsverfahren"

Interinstitutionelle Zusammenarbeit im HaushaltsverfahrenMedziinštitucionálna spolupráca v rámci rozpočtového postupu
Die Haushaltsordnung sollte dem jährlichen Haushaltsverfahren nach dem AEUV Rechnung tragen.V tomto nariadení by sa mal zohľadniť ročný rozpočtový postup podľa ZFEÚ.
Der Eingliederungsplan sollte die für das Haushaltsverfahren erforderliche Klarheit und Transparenz bieten.Rozpočtová nomenklatúra by mala zabezpečovať zrozumiteľnosť a transparentnosť, ktoré sú z hľadiska rozpočtového postupu nevyhnutné.
Für die interinstitutionelle Zusammenarbeit im Haushaltsverfahren müssen allgemeine Regeln festgelegt werden.Je nevyhnutné zaviesť všeobecné pravidlá medziinštitucionálnej spolupráce v rámci rozpočtového postupu.
Es ist in diesem Zusammenhang insbesondere am Haushaltsverfahren und an der Organisation des Sekretariats beteiligt.Ovplyvňuje predovšetkým rozpočtové postupy a organizáciu sekretariátu.
Sämtliche Zuschüsse aus dem Gesamthaushaltsplan der Europäischen Union sollten dem Haushaltsverfahren der Union unterliegen.Rozpočtový postup Únie by sa mal naďalej uplatňovať, pokiaľ ide o všetky dotácie účtované všeobecnému rozpočtu Európskej únie.
Wenn ein Zugang zum zentralen, DV-gestützten Rechnungsführungssystem gegeben ist, wird vorrangig auf die Haushaltsverfahren zurückgegriffen.prednostné používanie rozpočtových postupov tam, kde je zabezpečený prístup do centrálneho automatizovaného systému účtovníctva;