"Gold" auf Slowakisch


Deutsch
Slowakisch
Goldzlato

Beispieltexte mit "Gold"

Gold (einschließlich platiniertem Gold), in Rohform oder als Halbzeug oder PulverZlato, surové alebo vo forme polotovarov, alebo vo forme prášku
Gold (einschließlich platinierten Golds), in Rohform oder als Pulver, zu nicht monetären ZweckenZlato, netepané alebo vo forme prachu, na iné ako monetárne účely (vrátane zlata plátovaného platinou)
Verbindlichkeiten aus Repo-Geschäften; in der Regel Anlagegeschäfte mit Währungsreserven oder GoldZáväzky na základe repoobchodov; zvyčajne investičné transakcie s aktívami v cudzej mene alebo zlatom
EU-Flagge: Druck in Gold und Europa-Blauzástava EÚ: vytlačená zlatou a európskou modrou,
Als „Edelmetalle“ gelten Silber, Gold und Platin.Termín „drahé kovy“ znamená striebro, zlato a platinu.
Mineralvorkommen, die Silber, Gold oder Platinoide enthalten.Výskyt vrátane striebra, Zlata, Platiny vo všeobecnosti.
Unter Nichtwährungsgold fällt jegliches Gold außer Währungsgold.Nemenové zlato zahŕňa všetko zlato iné ako menové zlato.
Die ESMA kann dabei erwägen, auch Gold als Sicherheit zu akzeptieren.ESMA môže tiež vo vhodných prípadoch zvážiť aj použitie zlata ako aktíva prijateľného ako kolaterál.
Goldkonten ohne Zuweisung beinhalten eine Forderung auf Herausgabe von Gold gegenüber dem Kontoverwalter.Nealokované účty zlata predstavujú nárok voči prevádzkovateľovi účtu na dodanie zlata.
Geschäfte, die die vorübergehende Übertragung von Gold gegen Barmittel-Sicherheiten beinhalten, sind auch in dieser Kategorie enthalten.V tejto položke sú tiež zahrnuté operácie, ktoré zahŕňajú dočasný prevod zlata výmenou za hotovostný kolaterál.

Weitere Deutsch-Slowakisch Übersetzungen

Golddevisenstandardštandard zlatej devízy
Goldstandardzlatý štandard
Goldbrassen (Sparus aurata)Pražma zlatá (Sparus aurata)
Goldrute, Absolue/Goldrute, Extraktabsolútna silica zo zlatobyle obyčajnej/extrakt zo zlatobyle obyčajnej
Edelmetalle (außer Gold)Drahé kovy (okrem zlata)
Wechselkurs- und GoldkontrakteZmluvy týkajúce sa devíz a zlata
Schmuck- und Goldwarenerzeugungbižutéria a zlatnícke výrobky
Edelmetallkontrakte (außer Goldkontrakte)Zmluvy týkajúce sa drahých kovov s výnimkou zlata
Gold- und Silberschmiedewaren aus SilberZlatnícky a striebornícky tovar, zo striebra
Gold, Edelmetalle und Diamanten gemäß Artikel 11aZoznam zlata, drahých kovov a diamantov podľa článku 11a
Gold- und Silberschmiedewaren aus anderen Edelmetallen, a.n.g.Zlatnícky a striebornícky tovar, zo vzácnych kovov, i. n.
Gold-(Au-)"Laser" mit einer mittleren Ausgangsleistung größer als 5 W,zlaté (Au) "lasery" s priemerným výstupným výkonom viac ako 5 W;
Gold- und Silberschmiedewaren und Teile davon, aus Edelmetallen oder EdelmetallplattierungenZlatnícky a striebornícky tovar a ich časti, z drahých kovov alebo kovov plátovaných drahými kovmi
Goldplattierungen auf unedlen Metallen oder auf Silber, als Halbzeug, jedoch nicht weiter bearbeitetZákladné kovy alebo striebro, plátované zlatom, ale nespracované viac ako na polotovar
Anlagen aus Goldeinlagen von KundenInvestície týkajúce sa vkladov klientov v zlate
Anlagen aus Goldeinlagen von Kunden.Investície, ktoré sa týkajú vkladov klientov v zlate.
Das Demonstrationsprogramm Golden SunDemonštračný program Golden Sun
vergoldet, versilbert oder platiniertPozlátené, postriebrené alebo platinované
Währungsgold und Sonderziehungsrechte (F.1)Menové zlato a zvláštne práva čerpania (F.1)
Fremdwährungsbezogene Geschäfte und Geschäfte auf Goldbasis:Devízové zmluvy a zmluvy, ktorých predmetom je zlato:
Münzen (ausgenommen Goldmünzen), ausgenommen gesetzliche ZahlungsmittelMince (iné ako zlaté mince), ktoré nie sú zákonným platidlom